Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci - Liberecký kraj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci - Liberecký kraj
Autor práce:
Voláková, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Indrová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Kondrashov, Alexey
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Cílem práce je zhodnotit současný stav udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji a současně ověřit, zda kraj vyvíjí dostatečné aktivity na jeho podporu. Teoretická část je zaměřená na vymezení pojmu udržitelný rozvoj, je zde vysvětlena jeho podstata a principy, na kterých je založen. Popsána je i role významných mezinárodních organizací. Praktická část se již zabývá charakteristikou Libereckého kraje. Podstatnou část práce tvoří analýza nabídky šetrných forem cestovního ruchu, zhodnocení na základě vybraných indikátorů udržitelného rozvoje cestovního ruchu a na základě dotazníkového šetření mezi pracovníky krajského úřadu, účastníky cestovního ruchu, rezidenty a podnikateli v oblasti cestovního ruchu v Libereckém kraji.
Klíčová slova:
ekoturismus; šetrné formy cestovního ruchu; udržitelný rozvoj cestovního ruchu; Liberecký kraj; indikátory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 8. 2011
Datum podání práce:
5. 5. 2012
Datum obhajoby:
12.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32677_xvolp08.pdf [1,46 MB]
Oponentura:
26630_xkona08.pdf [40,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
32677_indrova.pdf [41,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32677/podrobnosti