Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v 1. koncentrickém okruhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v 1. koncentrickém okruhu
Autor práce:
Soukupová, Monika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Fišerová, Marie
Osoba oponující práci:
Otrusinová, Zlatuše
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá rozborem tematického celku o majetku podniku a o rozvaze v prvním koncentrickém okruhu. V teoretické části je nastíněna samotná výuka účetnictví, což znamená legislativa, ze které výuka předmětu vychází, organizace výuky, uspořádání učiva, didaktická technika a v neposlední řadě také didaktické metody a zásady. Praktická část, je věnována samotnému didaktickému rozboru daného celku, tzn., že je zde navrženo, jakým způsobem by měl vyučující ve vyučovacím procesu postupovat při výkladu o majetku podniku a o rozvaze a jaké příklady by měl žákům předkládat. Poslední, výzkumná část je zaměřena na výuku účetnictví v praxi, kdy vyučující měli zodpovědět otázky týkající se daného tematického celku. Z odpovědí se můžeme dozvědět, jaké využívají vyučovací metody, didaktickou techniku, jaké příklady při výuce preferují atd. Z této části by mělo vyplynout, zda se navržené didaktické zpracování shoduje s výukou v praxi. Cílem celé práce je poskytnout takový didaktický rozbor, který by byl co nejjasnější a nejsrozumitelnější pro žáky, kteří se s tímto předmětem setkávají poprvé.
Klíčová slova:
majetek podniku; změny rozvahových stavů; rozvaha; pasiva; aktiva; zdroje financování majetku

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 11. 2011
Datum podání práce:
30. 6. 2012
Datum obhajoby:
11.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34707_xsoum40.pdf [1,18 MB]
Oponentura:
26993_Otrusinová.pdf [61,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34707/podrobnosti