Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Reklama v době globalizace

Autor práce: Wagnerová, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Osoba oponující práci: Jiráková, Drahomíra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Reklama v době globalizace
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu lokalizačních principů firmy McDonald's a její reklamní strategie. V souvislosti se sílícím vlivem globalizace, dochází ke sjednocování ekonomických oblastí a k následnému prostupování globalizace do kulturní oblasti. Lokální kultury se sobě přibližují a vzniká kultura jednotná, globální. Každá akce budí reakci, proto i globalizace má svůj následek a totiž akcentování místních koloritů a upřednostňování lokálních principů před unifikací. V první kapitole jsou definovány základní pojmy, jakými jsou marketingové, komerční komunikace a reklama. V práci jsou rozebrány oblasti vlivu globalizace a podrobněji zejména změny reklamy v globálním prostředí. V práci jsou na základně výzkumu dotazníkovým šetřením analyzovány reklamní strategie firmy McDonald's. V závěru práce je navrhnut nový, lokálně přizpůsobený produkt a firmě jsou přiloženy další doporučení týkající se reklamy.
Klíčová slova: reklamní kampaň; McDonald´s; glocalizace; kultura; adaptace; komerční komunikace; reklama; globalizace; lokalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Reklama v době globalizace
Překlad názvu: Advertising in the era of globalized world
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis focuses on the analysis of local principals of McDonald's corporation and its promotion strategy. In the context of growing influence of the globalization, the economic areas are connected and the globalization also affects the culture. Local cultures are closer to each other and one global culture is being created. For every action there is a reaction, therefore also for the globalization there is its reaction -- a focus on local culture and a preference for local principal before the unification. In the first chapter, the basic terms are defined, such as marketing and commerce communications and advertising. In the thesis, the areas of influence of the globalization are analyzed, especially the changes in advertising in the global environment. Also the advertising strategy of McDonald's is analyzed through a survey. A new locally customized product is suggested in the conclusion of the thesis and more suggestions are made concerning the advertising of McDonald's Czech Republic.
Klíčová slova: globalization; glocalization; advertising; McDonald´s; culture; localization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2012
Datum podání práce: 4. 6. 2012
Datum obhajoby: 14.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce36192_xwaga00.pdf [3,00 MB]
Oponentura27314_Jiráková.pdf [214,47 kB]
Hodnocení vedoucího36192_postler.pdf [41,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/36192/podrobnosti