Metody analýzy vícerozměrných kontingenčních tabulek

Autor práce:
Šulc, Zdeněk
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pecáková, Iva
Osoba oponující práci:
Coufalová, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metody analýzy vícerozměrných kontingenčních tabulek
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vztahem dvou významných metod analýzy vícerozměrných kontingenčních tabulek, a sice korespondenční analýzou a loglineárními modely. Práce je rozdělena na tři celky. První je věnován základním pojmům kategoriální analýzy dat, především kontingenčním tabulkám a jejich rozdělením. Důraz je kladen zejména na jejich vícerozměrnou formu. Druhý celek představuje nástroje a techniky obou metod v rozsahu, jaký je nutný k jejich praktickému použití a interpretaci jejich výsledků. Praktická aplikace obou metod je obsažena v třetím celku, která je prezentována na datech z marketingového průzkumu. Tento celek popisuje nastavení obou analýz ve statistickém softwaru SPSS i následnou interpretaci jejich výstupů. V závěru práce jsou analyzované metody porovnávány z hlediska jejich použití.
Klíčová slova:
loglineární modely; kontingenční tabulky; vícerozměrná analýza; korespondenční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metody analýzy vícerozměrných kontingenčních tabulek
Překlad názvu:
Methods of analysing multivariate contingency tables
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis occupies with a relationship of two significant methods of analyzing multivariate contingency tables, namely correspondence analysis and loglinear models. The thesis is divided into three parts. The first one is dedicated to basic terms of categorical data analysis, mainly to contingency tables and their distributions. Primarily, the emphasis is placed on their multidimensional form. The second part presents tools and techniques of both methods in a scope needed for their practical use and interpretation of their results. A practical application of both methods is included in the third part which is presented on the data from a market research. This part describes settings for both analyses in a statistical software SPSS and the subsequent interpretation of their outputs. A comparison of analyzed methods in terms of their use can be found in the conclusion.
Klíčová slova:
contingency tables; multivariate analysis; loglinear models; correspondence analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Statistics and Probability

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 3. 2011

Datum podání práce:
1. 6. 2012

Datum obhajoby:
14.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31305_xsulz03.pdf [2,50 MB]

Oponentura:
27282_xcoup999.pdf [39,03 kB]

Hodnocení vedoucího:
31305_pecakova.pdf [34,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31305/podrobnosti