Ekonomická přidaná hodnota podniku LUKROM, spol. s r. o.

Autor práce:
Svobodová, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Špička, Jindřich
Osoba oponující práci:
Boukal, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomická přidaná hodnota podniku LUKROM, spol. s r. o.
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá metodou vhodnou k měření výkonnosti podniku, a tou je ekonomická přidaná hodnota (EVA). V teoretické části budou popsány dvě možnosti výpočtu, jedna z amerického prostředí vytvořena společností Stern Stewart & Company, druhá pro české podniky vytvořena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s manželi Neumaierovými. Tyto teoretické modely budou aplikovány v praktické části na existující českou firmu LUKROM, spol. s r.o. a cílem bude zjistit ekonomickou přidanou hodnotu v letech 2006 -- 2010. Následně budou u druhé metody zjištěny jednotlivé vlivy na vrcholový ukazatel pomocí pyramidových rozkladů v meziročních změnách. V závěru srovnám tuto firmu s odvětvím a zhodnotím její úspěšnost proti podnikům stejného zaměření pomocí benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA.
Klíčová slova:
ekonomická přidaná hodnota (EVA); INFA; hodnocení výkonnosti; LUKROM, spol. s r.o.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra podnikové ekonomiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomická přidaná hodnota podniku LUKROM, spol. s r. o.
Překlad názvu:
Economic Value Added of LUKROM, spol. s r.o.
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the method suitable for measuring business productivity Economic Value Added (EVA). The theoretical part describes two calculation options, one from USA developed by Stern Stewart & Company, the other for czech companies created by Ministry of industry and trade in collaboration with couple Neumaiers. These theoretical models are applied in the practical part on the existing czech company LUKROM, spol. s r.o. and identify the economic value added in the years 2006 - 2010. Subsequently, the second method identified individual influences on the peak indicator with pyramidal decomposition of the annual changes. Finally, we compare this company with the industry and evaluate its success against the same focused businesses by benchmarking diagnostic financial indicators INFA.
Klíčová slova:
INFA; measuring business productivity; LUKROM, spol.s r.o.; economic Value Added (EVA)

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
The Department of Business Economics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 10. 2011

Datum podání práce:
15. 6. 2012

Datum obhajoby:
20.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33808_xsvol00.pdf [2,51 MB]

Oponentura:
27276_boukal.pdf [57,48 kB]

Hodnocení vedoucího:
33808_d003174.pdf [270,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33808/podrobnosti