Basel II vs. Basel III a vliv nové regulace na české bankovnictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Basel II vs. Basel III a vliv nové regulace na české bankovnictví
Autor práce:
Kubíček, Antonín
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořák, Petr
Osoba oponující práci:
Janda, Karel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza nových regulatorních pravidel BASEL III zveřejněných v prosinci 2010, která vznikla jako poučení z předchozího krizového vývoje a v návaznosti na vyskytnuvší se problematické okruhy obsažené v regulatorních pravidlech BASEL II, a poté vyhodnocení jejich dopadu do českého bankovního sektoru. Regulatorní pravidla BASEL III obsahují velké množství předpisů, jejichž cílem je posílení kvality, kvantity a flexibility regulatorního vlastního kapitálu, snížení cykličnosti kapitálových požadavků, zpřísnění kapitálových požadavků pro některá riziková aktiva, zintenzivnění dohledu z hlediska finančního sektoru významných institucí a také mezinárodní standardy likvidity. Mimo úpravu pravidel, které se objevují i v BASEL II, byly v BASEL III některé předpisy použity v rámci regulatorních pravidel úplně poprvé. Při analýze dopadu na český bankovní sektor bude vycházeno z předpokladu, že český bankovní sektor je kapitálově dobře vybaven a dopad nových regulatorních opatření BASEL III nebude mít významný vliv na fungování bankovních institucí. Tento předpoklad bude v průběhu diplomové práce potvrzen, vyvrácen či zrelativizován pro různou velikost bankovních institucí, k čemuž bude mimo jiné využita aplikace nových pravidel na zvolený vzorek šesti českých bank (po dvou ze skupiny velkých, středních a malých bank).
Klíčová slova:
BASEL III; BASEL II; český bankovní sektor; likvidita; kapitálová přiměřenost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 12. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
25.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34956_xkuba12.pdf [765,39 kB]
Oponentura:
27859_janda.pdf [23,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
34956_dvorakp.pdf [171,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34956/podrobnosti