Spravedlivé školné

Autor práce: Suchánková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Osoba oponující práci: Svoboda, Libor

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spravedlivé školné
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce na téma Spravedlivé školné si klade za cíl hlouběji prozkoumat jednotlivé faktory, které by měly být brány za podstatné při hodnocení "výhodnosti" vysokoškolského studia. Za takovéto faktory můžeme považovat úspěšnost na trhu práce, míru nezaměstnanosti absolventů či výše příjmů v zaměstnání. Zároveň se seznámíme se současnou situací financování vysokých škol jak v České republice, tak i v ostatních zemích Evropské unie. Téma školného je v současné době velmi aktuální a je zřejmé, že kvalitní analýza finanční náročnosti studia samotného a možnosti měření návratnosti investic do terciárního vzdělání je více než žádoucí, proto v práci představuji existující možnosti měření návratnosti investic a zároveň do těchto postupů zahrnu i míru nezaměstnanosti absolventů.
Klíčová slova: měření návratnosti investic; školné; nezaměstnanost; příjmy absolventů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonomické statistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spravedlivé školné
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on fair tuition fees. It tries to explore more profoundly all the possible factors, which could be considered as important during the measuring benefits of higher education. Among these factors we can find p.e. Labour market success rate, unemployment and income level of graduates in employment. The other main theme of this thesis is the current situation concerning the funding of higher education in the Czech Republic and other EU countries. The issue of tuition fee is currently very actual and it is clear that proper financial cost analysis of studies and the possibilities of measuring return on investment in tertiary education are more than important. Therefore I present existing possibilities to measure return on investment and also to the following possibilities how to include and use the unemployment rate of graduates.
Klíčová slova: unemployment; tuition fee; measuring returns on investment; income of absolvent

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Economic Statistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 8. 2012
Datum podání práce: 15. 8. 2012
Datum obhajoby: 23.08.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce38454_xsucp12.pdf [1,77 MB]
Oponentura28251_svobodal.pdf [704,69 kB]
Hodnocení vedoucího38454_mazouchp.pdf [24,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/38454/podrobnosti