Makroekonomická analýza pomocí DSGE modelů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Makroekonomická analýza pomocí DSGE modelů
Autor práce:
Průchová, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zouhar, Jan
Osoba oponující práci:
Formánek, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Modely dynamické stochastické všeobecné rovnováhy jsou odvozeny z mikroekonomických vztahů a počítají s racionálním očekáváním subjektů při změně hospodářské politiky. Díky tomu jsou odolné vůči Lucasově kritice. DSGE modely jsou nejčastěji spojovány s modelem nové keynesiánské ekonomie. V této práci je představen základní model, který je tvořen dynamickou IS křivkou, Phillipsovou křivkou a pravidlem monetární politiky. Teoreticky je popsána metoda Blancharda a Kahna, která slouží k řešení linearizovaného modelu. Dále je uveden postup dvou metod pro stanovení hodnot parametrů -- kalibrace a bayesovský odhad. Pomocí kalibrace je model přizpůsoben podmínkám české ekonomiky. Porovnáním výsledků numerických experimentů a empirických dat z České republiky je posouzena vhodnost zkoumaného DSGE modelu coby nástroje pro analýzu dopadu monetárního šoku.
Klíčová slova:
model nové keynesiánské ekonomie; DSGE modely; bayesovský odhad; kalibrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2012
Datum podání práce:
10. 8. 2012
Datum obhajoby:
10.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37793_xprua02.pdf [1,31 MB]
Oponentura:
28328_formanek.pdf [169,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
37793_zouharj.pdf [145,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37793/podrobnosti