Funkce selektivních spotřebních daní

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Funkce selektivních spotřebních daní
Autor práce:
Kozubíková, Pavlína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci:
Provazník, Kamil
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Předmětem práce je fiskální a alokační funkce selektivních spotřebních daní se zaměřením na Českou republiku. Vzhledem k tomu, že se Česká republika řadí k zemím, které aplikují ve svém daňovém mixu "tradiční akcízy", u jejichž předmětů se předpokládá nízká elasticita poptávky, je otázkou, zda tyto daně mohou plnit alokační funkci. Analýza fiskální funkce je založena na komparaci procentního podílu akcízů na celkových daňových příjmech veřejných rozpočtů a vývoji tohoto podílu v čase, v zemích Evropské unie. Stabilita příjmů, z těchto daní plynoucích, je ověřena pomocí měr variability. Na základě realizované analýzy je možné konstatovat, že akcízy v ČR představují stabilní příjem státního rozpočtu. Alokační funkce těchto daní je analyzována pomocí grafického znázornění a popisu vývoje spotřeby vybraných produktů a vývoje cen v období 1995 -- 2010. Vývoj cen vybraných výrobků je odhadován jako rozdíl mezi meziročními změnami v indexu spotřebitelských cen pro vybrané skupiny produktů a celkovém indexu spotřebitelských cen. Tato analýza jednoznačně neprokázala, že by selektivní spotřební daně uvalené na analyzované komodity mohly plnit alokační funkci.
Klíčová slova:
alokační funkce; fiskální funkce; selektivní spotřební daně

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 12. 2011
Datum podání práce:
31. 8. 2012
Datum obhajoby:
08.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35018_xkozp17.pdf [632,91 kB]
Oponentura:
29598_xprok900.pdf [104,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
35018_barbora.pdf [64,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35018/podrobnosti