Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Organizační kultura a její vazba na organizační strukturu

Autor práce: Chabrová, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Osoba oponující práci: Novák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Organizační kultura a její vazba na organizační strukturu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce popisuje organizační strukturu a analyzuje organizační kulturu v konkrétní organizaci. Hledá vazby, které tyto dvě oblasti navzájem propojují, a nalézá je v normách chování. Identifikuje společné faktory sdílených hodnot, norem chování a pojmenovává je pomocí vhodné typologie kultury. Navrhuje společná opatření, která by ve zkoumané organizaci jednak eliminovaly negativní dopady roztříštěnosti hodnot a norem chování jednotlivých členů, a zároveň více využily jejich pozitiv, tj. kompaktnosti hodnot a norem chování. To vše za účelem snazšího řízení organizace a efektivnějšího naplňování společných cílů organizace.
Klíčová slova: typologie kultury; normy chování; Organizační struktura; měkké faktory; hodnoty; organizační kultura

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Organizační kultura a její vazba na organizační strukturu
Překlad názvu: Organizational Culture and its Connection to the Organizational Structure
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The work describes the organizational structure and analyze the organizational culture in a particular organization. Searches ties that these two areas interlink and finds them in the standards of behavior. Identifies common factors shared values, norms of behavior and identifies them with appropriate typologies of culture. Proposes joint measures that would considered organization secondly eliminate the negative effects of fragmentation of values and norms of behavior of individual members, as well as better utilize their strengths, ie. Compactness values and norms of behavior. All this in order to facilitate efficient management of the organization and the shared goals of the organization.
Klíčová slova: culture typology; norms of behavior; organiyational values; organizational culture; organizational structure; soft factors

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2013
Datum podání práce: 25. 12. 2014
Datum obhajoby: 21.01.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce41232_xchao05.pdf [5,95 MB]
Oponentura39750_xnovm132.pdf [708,25 kB]
Hodnocení vedoucího41232_hirsova.pdf [147,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/41232/podrobnosti