Výkaz zisku a ztrát z pohledu nemocnic

Autor práce: Ondoková, Štěpánka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Osoba oponující práci: Komárková, Lenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výkaz zisku a ztrát z pohledu nemocnic
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je provedení analýzy výsledku hospodaření Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. a Nemocnice Pelhřimov, p. o. K vyhotovení rozboru výsledku hospodaření jsou použity vybrané bonitní a bankrotní modely spolu s ukazateli zadluženosti pro období 2009 - 2013. Součástí analýzy výsledku hospodaření je navrhnutí přijatelných modelů a ukazatelů vedoucí ke zjištění efektivnosti hospodaření nemocnic. Dále jsou vyhodnoceny rozdíly zjišťování výsledku hospodaření u odlišných právních forem nemocnic. Na základě odchylek je sestaven návrh stejných typů položek objevujících se ve výkazu zisku a ztrát akciové společnosti i příspěvkové organizace. Závěr práce obsahuje zhodnocení modelů, ukazatelů zadluženosti, volbu vhodných ukazatelů a jsou navržena doporučení pro aplikovatelnost modelů v nemocničním prostředí.
Klíčová slova: ukazatele zadluženosti; Výkaz zisku a ztrát; právní forma nemocnic; výsledek hospodaření; bonitní a bankrotní modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výkaz zisku a ztrát z pohledu nemocnic
Překlad názvu: Profit and Loss Account from the Perspective of Hospitals
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to carry out an analysis of economic results of Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. and Nemocnice Pelhřimov, p. o. For purposes of the analysis, a choice of value and bankruptcy models along with debt ratios for the period 2009 - 2013 is used. As a part of the analysis, suitable models and indicators are suggested to determine the effectiveness of the hospitals' management. Furthermore, differences of finding economic results of hospitals of different legal forms are evaluated. On this basis, a draft list of entries appearing in the profit and loss of a joint stock company and a contributory organization is compiled. The conclusion of the thesis contains an evaluation of the models, debt ratios, a choice of appropriate indicators, and suggestions for the applicability of the models in the hospital environment.
Klíčová slova: economic results; value and bankruptcy models; legal form of hospitals; debt ratios; Profit and loss account

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 10.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47386_xonds00.pdf [3,03 MB]
Oponentura41094_komarkol.pdf [142,31 kB]
Hodnocení vedoucího47386_kozlova.pdf [198,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47386/podrobnosti