Determinanty nezaměstnanosti mladých

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Determinanty nezaměstnanosti mladých
Autor práce:
Lakotová, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Slaný, Martin
Osoba oponující práci:
Brožová, Dagmar
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá determinanty nezaměstnanosti mladých. Využívá k tomu regresní analýzu panelových dat zemí EU. V práci jsou sestaveny modely se závislou proměnnou míra nezaměstnanosti, a model je odhadnut pro jednotlivé demografické skupiny. V modelech jsou zastoupeny institucionální proměnné, makro-ekonomické proměnné, demografické proměnné a proměnné zastupující vzdělávání. Cílem práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že jednotlivé determinanty působí odlišně na míru nezaměstnanosti mladých a na míru nezaměstnanosti hlavní věkové skupiny. Zároveň je cílem odpovědět na dílčí hypotézu, zda jsou pro nezaměstnanost významnější institucionální či makro-ekonomické determinanty. Výsledkem analýzy práce je, že institucionální faktory nejsou pro nezaměstnanost významnými determinanty. Naopak makro-ekonomické proměnné jako jsou tempo růstu HDP a inflace mají na nezaměstnanost významný vliv, stejně jako proměnné zastupující vzdělávání. U těchto determinantů, jakož i u ochranných politik zaměstnanosti a daňové sazby, jsou odhadnuté koeficienty nezaměstnanosti mladých vyšší než u hlavní věkové skupiny. Nebyl však nalezen žádný determinant, který by byl robustně významnější pro mladé.
Klíčová slova:
instituce trhu práce; míra nezaměstnanosti; pracovní síla; hospodářský cyklus; nezaměstnanost mladých

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 12. 2014
Datum podání práce:
4. 6. 2015
Datum obhajoby:
17.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50496_xlakl00.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
42820_brozova.pdf [100,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
50496_slam03.pdf [101,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50496/podrobnosti