Analyza CSR v podniku

Autor práce:
Kasl, Michael
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Quigley, Martin John David
Osoba oponující práci:
Plášková, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analyza CSR v podniku
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou společenské odpovědnosti (CSR) ve společnosti PwC. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se společenské odpovědnosti organizací, stejně tak i její historie a důvody pro implementaci. V části praktické je práce zaměřena na síť firem PwC, nejvíce pak na PwC ČR. Výčet CSR aktivit české firmy a mezinárodní strategie slouží ke vzájemnému srovnání a hodnocení, které probíhá i pomocí mezinárodních standardů. Výsledek analýzy slouží jako podklad pro identifikaci prostoru pro zlepšení.
Klíčová slova:
Společenská odpovědnost organizací (CSR); Trvale udržitelný rozvoj; PwC; GRI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra personalistiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analyza CSR v podniku
Překlad názvu:
Analysis of CSR in a company
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Bachelor thesis deals with the analysis of corporate social responsibility (CSR) at PwC. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains basic concepts concerning the corporate social responsibility, as well as the history of CSR and reasons for implementing it. The practical part of the thesis is focused on the PwC network, mainly on PwC Czech Republic. Mentioned CSR activities done by PwC CZ and international strategy are used for comparison and evaluation, which also takes place by means of international standards. Results of the analysis serve as a basis for identification of space for improvement.
Klíčová slova:
GRI; PwC; Sustainable development; Corporate social responsibility (CSR)

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Personnel Management

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 2. 2015

Datum podání práce:
9. 5. 2015

Datum obhajoby:
11.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51157_xkasm39.pdf [891,02 kB]

Oponentura:
43125_plaskova.pdf [428,72 kB]

Hodnocení vedoucího:
51157_quigley.pdf [336,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51157/podrobnosti