Nasazení Google+ pro efektivní komunikaci v profesním kolektivu

Autor práce:
Peter, Martin
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Böhmová, Lucie
Osoba oponující práci:
Sova, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nasazení Google+ pro efektivní komunikaci v profesním kolektivu
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na elektronické sociální sítě a jejich implementaci do společnosti z oboru informačních technologií. Práce je rozdělena na dvě části, které na sebe systematicky navazují. V teoretické části jsou popsány vybrané online sociální sítě se zvýrazněním výhod pro uplatnění v profesním kolektivu a porovnáno využití těchto sociálních sítí v České republice. Následně jsou uvedeny zásady firemní komunikace a jemně navazuje odůvodnění, proč by měly být sociální sítě ve firmách využity s ohledem na právní stránku věci. Praktická část popisuje zkoumaný pracovní kolektiv a analyzuje problémovou situaci, která je v této práci řešena. Pomocí metody vícekriteriálního rozhodování je vybrána nejvhodnější elektronická sociální síť pro zkoumaný pracovní kolektiv a následně je nasazena, resp. implementována do prostředí tohoto kolektivu. Ze sběru dat z praktického využití kolektivem po implementaci, tedy ze zpětné vazby jeho členů, je vyvozen závěr a porovnána úspěšnost či neúspěšnost implementace, resp. výsledný účinek na efektivitu komunikace pro management týmu i pro členy týmu. Na základě výše zmíněného závěru je do budoucna navíc vytvořena sada dalších doporučených změn a inovací při užívání vybrané elektronické sociální sítě v tomto týmu.
Klíčová slova:
Facebook; zpětná vazba; implementace software; efektivita komunikace; metoda vícekriteriálního rozhodování; Microsoft Sharepoint; elektronická a online komunikace; management; IT; analýza problému; LinkedIn; Twitter; Google+; sociální sítě; profesní kolektiv

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra systémové analýzy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nasazení Google+ pro efektivní komunikaci v profesním kolektivu
Překlad názvu:
Google+ implementation in order to improve communication effectivity within workgroup
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis is focused on electronic social networks and implementation of these networks inside a work association from information technology industry. The thesis is divided into two main parts which systematically follow each other. In theoretical part the chosen online social networks are described with highlights of possible usage in professional association. Also the usage of these networks in Czech Republic is compared and analyzed. Next in line are shown current standards in business communication and these are then softly connected to an explanation, why some kind of electronic social networks should be used in a company, regarding the law. The applying part describes the researched professional association and analyses problematic situation which is solved in this writing. Using the Multiple-criteria decision-making method an electronic social network which suits best is picked for usage in researched association and then implemented in real life. Data collected after implementation from user feedback is used to cast a résumé, whether the process went well or not, and the lasting result on communication effectivity from both management and employee views. Based on the result mentioned above, a bonus set of advices and possible innovations which the association should obey when using implemented electronic social network is included.
Klíčová slova:
LinkedIn; Facebook; Social networks; software implementation; IT; communication effectivity; electronic and online communication; management; professional association; Multiple-criteria decision-making method; Problem analysis; feedback; Microsoft Sharepoint; Google+; Twitter

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Systems Analysis

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 2. 2015

Datum podání práce:
4. 5. 2015

Datum obhajoby:
03.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51230_xpetm69.pdf [1,89 MB]

Oponentura:
40896_xsovm06.pdf [537,85 kB]

Hodnocení vedoucího:
51230_xbohl10.pdf [448,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51230/podrobnosti