Politická informovanost a participace vysokoškolských studentů: případová studie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Politická informovanost a participace vysokoškolských studentů: případová studie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze
Autor práce:
Outlá, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Němec, Jan
Osoba oponující práci:
Müller, Karel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá politickou informovaností a participací studentů Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pro teoretické zakotvení tématu jsem se zabývala modely demokracie a významem politické participace v těchto modelech. Následně jsem popsala jednotlivé nástroje politické participace a podrobněji jsem se věnovala volební účasti, jejímu poklesu v České republice a důsledky tohoto poklesu. V souvislosti s tím jsem se zabývala volebními kampaněmi v České republice, především těmi negativními, a rolí masových médií v politice. Teoretickou část následuje případová studie. Jejím cílem bylo zjistit a popsat, zda se studenti Fakulty mezinárodních vztahů zajímají o dění na fakultě, zda jsou informovaní o politické situaci, zda politicky participují a jaké faktory mají vliv na jejich volební rozhodnutí a dlouhodobé politické preference.
Klíčová slova:
politická participace; politická informovanost; volební kampaň; volební účast; demokracie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 9. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53875_xoutm00.pdf [1,79 MB]
Oponentura:
45908_mullerk.pdf [64,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
53875_nemecj.pdf [64,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53875/podrobnosti