Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Obsahový marketing prostřednictvím Youtube kanálu a jeho efektivita

Autor práce: Jelen, Ladislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Osoba oponující práci: Přibil, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obsahový marketing prostřednictvím Youtube kanálu a jeho efektivita
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je porovnat efektivitu vybraných nástrojů obsahového marketingu v prostředí serveru Youtube. Teoretická část zasazuje obsahový marketing v prostředí Youtube do širšího rámce nástrojů tohoto způsobu komunikace se zákazníky. Objasňuje také důležitost tvorby marketingové strategie, obsahující nenucenou komunikaci se spotřebiteli. V závěru této části jsou shrnuty nástroje, umožňující práci s obsahem na Youtube. Praktická část obsahuje porovnání jednotlivých aplikací těchto nástrojů se zřetelem na úspěšnost obsahu z hlediska počtu zhlédnutí. Je doplněna o porovnání efektivity videí uveřejňovaných jako reklamní spoty před videi a videí, která pro inzerenty natočili provozovatelé úspěšných kanálů. Zde je brána na zřetel průměrná doba sledování videa porovnávaná s údaji o přeskakování reklam.
Klíčová slova: Online marketing; Youtube; Obsahový marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obsahový marketing prostřednictvím Youtube kanálu a jeho efektivita
Překlad názvu: Content Marketing via Youtube Channel and its Effectiveness
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to compare the effectiveness of selected tools of content marketing in environment of Youtube server. The theoretical part puts content marketing in environment of Youtube to the wider framework of tools this way communicating with customers. It also clarifies the importance of marketing strategy, which includes communication with consumers that is not strained. Conclusion of this section summarizes the tools that allow work with content on Youtube. The practical part contains a comparison of these instruments, with emphasis on the success of content in terms of the numbers of views. This is supplemented by a comparison of the effectiveness of Pre-Roll adverts and videos made by successful authors. This comparison takes in consideration the average time of watching, compared with data about skipping commercials.
Klíčová slova: Online marketing; Youtube; Content marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 01.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51034_xjell10.pdf [3,13 MB]
Oponentura46745_pribil.pdf [67,87 kB]
Hodnocení vedoucího51034_kincl.pdf [524,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51034/podrobnosti