Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Metody vstupu na zahraniční trh se zaměřením na švédský trh

Autor práce: Chalupská, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci: Pšenička, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metody vstupu na zahraniční trh se zaměřením na švédský trh
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje metodám vstupu na zahraniční trhy, následně se zaměřuje na vstup vybrané firmy na švédský trh. První kapitola je věnována teoretickému základu metod vstupů na zahraniční trh. Druhá kapitola je soustředěna na švédský trh, jakožto na trh, na který vstoupila vybraná firma. Hlavní část této kapitoly je však věnována deskripci a analýze švédského podnikatelského prostředí, k tomu jsou využity dva reporty: report Doing Business a Global Competitivness Report. Třetí kapitola popisuje vstup vybrané firmy na švédský trh, čtvrtá kapitola pak hodnotí úspěšnost tohoto vstupu. Práce si klade za cíl analyzovat příčiny a metody vstupu firem na zahraniční trhy a expanzi jako takovou, zhodnotit švédský trh z pohledu české vstupující firmy a v závěru analyzovat míru úspěšnosti expanze vybrané společnosti na švédský trh.
Klíčová slova: Metody vstupu na zahraniční trh; Švédské podnikatelské prostředí; Švédský trh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metody vstupu na zahraniční trh se zaměřením na švédský trh
Překlad názvu: Market Entry Strategies with a Focus on Swedish Market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis is devoted to market entry strategies, afterwards it is focused on entry to swedish market of selected company.The first chapter theoretically describes market entry strategies. The second chapter is focused on swedish market, as a target market of chosen company. The main part of this chapter pursues description and analysis of swedish entrepreneurial environment. Therefore two reports are used: Doing Business Report and Global Competitivness Report. The third chapter describes market entry of selected company, the fourth part evaluetes its rate of success. The aim of this thesis is to analyze reasons and market entry strategies, evaluate swedish market from the perspective of the Czech company entering the swedish market and at the end to assess the rate of success of the market entry.
Klíčová slova: Swedish entrepreneurial environment; Market entry strategies; Swedish market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2014
Datum podání práce: 30. 11. 2015
Datum obhajoby: 07.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48381_xchan01.pdf [1,47 MB]
Oponentura46840_Pšenička.pdf [32,55 kB]
Hodnocení vedoucího48381_xboli01.pdf [61,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48381/podrobnosti