Marketingová koncepce společnosti Giftisimo

Autor práce: Brišová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci: Vojtíšek, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová koncepce společnosti Giftisimo
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři smysl marketingové koncepce podnikového řízení na příkladu společnosti Giftisimo s.r.o. a pomocí SWOT analýzy zhodnotit současnou pozici této společnosti na trhu, na kterém je geograficky aktivní. Bakalářská práce je rozdělena na 4 části. V úvodní části se na teoretické úrovni zabývám představením marketingové koncepce v kontextu ostatních koncepcí podnikového řízení, segmentací a positioningem, marketingovým mixem 4P a 4C, vztahovým marketingem jakožto významnou složkou koncepce marketingového řízení podniku a SWOT analýzou. Ve druhé části své bakalářské práce společnost Gftisimo představuji a uvádím její nastavení nástrojů, zmiňovaných v teoretické části. Soustředím se především na podtrhnutí těch přístupů, které souhlasí s marketingovým pojetím podnikového řízení. Pro utvoření komplexnějšího pohledu však zmiňuji i nejpodstatnější přístupy jiných koncepcí podnikového řízení, které tato společnost používá. Ve třetí části stručně charakterizuji konkurenční podniky (přímou konkurenci) na trhu, kde společnost Giftisimo geograficky působí. Čtvrtá část je věnována SWOT analýze společnosti Giftisimo vlastního zpracování. Při přípravě této bakalářské práce jsem čerpala z odborných knižních zdrojů a internetových stránek společností uváděných v této bakalářské práci. Své úvahy jsem dále konzultovala s pracovníky společnosti Gftisimo.
Klíčová slova: Marketingový mix 4P a 4C; Marketingová koncepce; SWOT analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová koncepce společnosti Giftisimo
Překlad názvu: Giftisimo Ltd. Marketingt Concept
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The purpose of this bachelor thesis is to describe Giftisimo Ltd. marketing concept and to analyse its current market position. The bachelor thesis is divided into 4 parts. The introductory part is considered as a theoretical basis of the thesis. In this part I describe what a marketing conception actually means in the context of other conceptual ways of business management. I also deliver basic information about segmentation, positioning, marketing mix 4P, marketing mix 4C, relationship marketing as a crucial component of the marketing conception and SWOT analysis. In the second part of the thesis I introduce Giftisimo Ltd. Company and look into its adjustments of the marketing tools defined in the first part of the thesis, with a focus on marketing methods. To give this part a complex quality, I also mention some most significant methods that Giftisimo Ltd. Company uses and that correspond to different conceptual methods of business management. In the third part of the thesis I briefly describe direct competitors of Giftisimo Ltd. Company on the local market. In the fourth part I construct SWOT analysis for Giftisimo Ltd. Company. During preparation of my bachelor thesis I used professional literature and websites of the companies mentioned in the thesis. Furthermore, I discussed my findings with Giftisimo personnel.
Klíčová slova: Marketing mix 4P and 4C; SWOT analysis; Marketing conception

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 23.05.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce44431_xbril10.pdf [873,25 kB]
Oponentura48203_Vojtíšek.pdf [59,71 kB]
Hodnocení vedoucího44431_kheler.pdf [59,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44431/podrobnosti