Integrovaný dopravní systém v Jihočeském kraji

Autor práce: Matoušková, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Osoba oponující práci: Beneš, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Integrovaný dopravní systém v Jihočeském kraji
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji. Po vysvětlení pojmu integrovaný dopravní systém následuje specifikace dopravních systémů, členění dopravy a krátké seznámení s právním rámcem. Dále ve své diplomové práci popisuji dva vybrané fungující nejpropracovanější integrované dopravní systémy v České republice. Další část této práce se zabývá aktuální dopravní situací v Jihočeském kraji. Následuje srovnání cen jízdenek městské hromadné dopravy a analýza návaznosti spojů u vybraných měst Jihočeského kraje. Cílem této práce je zpracování návrhu integrovaného dopravního systému, zvolení modelu, tarifu a cen jízdenek. V poslední části práce věnuji pozornost zjištěným nedostatkům a navrhuji jejich možné řešení.
Klíčová slova: Doprava; MHD; IDS; Jihočeský kraj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Integrovaný dopravní systém v Jihočeském kraji
Překlad názvu: The Integrated Transport System in the South Bohemian Region
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This This Master´s Thesis deals with the problems of the integrated transport system in the South Bohemian Region. After the explanation of the concept the integrated transport system follows the specification of the transport systems, the transport divisions and short introduction with the legislative framework. Further in my Master´s thesis I describe two chosen efficient and sophisticated integrated transport systems in the Czech Republic. Next part of this work deals with the current traffic situation in the South Bohemian Region. It follows the prices comparison for the tickets in the local transport and analysis the connection in chosen towns in the South Bohemian Region. The aim of this work is to make a suggestion of the integrated transport system, chose the model, tariffs and prices for the tickets. In the last part of this work I pay attention to the detected weaknesses and I suggest their possible solution.
Klíčová slova: Transport; public transport; the integrated transport system; The South Bohemian Region

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 11. 2015
Datum podání práce: 18. 5. 2016
Datum obhajoby: 15.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55224_xmata22.pdf [3,15 MB]
Oponentura48619_Beneš.pdf [69,33 kB]
Hodnocení vedoucího55224_mervart.pdf [328,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55224/podrobnosti