Marketingová strategie společnosti Starbucks

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová strategie společnosti Starbucks
Autor práce:
Korbelová, Monika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Mikeš, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou strategii společnosti Starbucks. Cílem je na základě provedených analýz navrhnout vylepšení marketingové strategie pro společnost Starbucks. V první kapitole je rozebrána oblast marketingu, význam marketingové strategie, uveden marketingový mix v rozšířeném rozsahu a popsány situační analýza a proces segmentace trhu. Druhá kapitola představuje společnost Starbucks a jsou zde provedeny všechny analýzy vyjmenované v teoretické části. Třetí kapitola se týká výzkumného šetření mezi zákazníky značky. K výzkumu bylo využito dotazníkového šetření zaměřeného na hodnocení vztahu typického zákazníka k produktu a značce Starbucks.
Klíčová slova:
segmentace trhu; situační analýza; marketingová strategie; marketingový mix; analýza SWOT

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 9. 2015
Datum podání práce:
5. 5. 2016
Datum obhajoby:
13.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54325_xpekm06.pdf [1,47 MB]
Veřejná příloha:
14056_xpekm06.pdf [198,12 kB]
Oponentura:
49333_mikesj.pdf [61,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
54325_postler.pdf [63,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54325/podrobnosti