Pravidla fiskální politiky

Autor práce: Prušvic, David
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Izák, Vratislav
Osoba oponující práci: Mandel, Martin; Žák, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pravidla fiskální politiky
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předkládaná práce zachycuje komplexnějším způsobem problematiku fiskálních pravidel, včetně vybraných v realitě používaných typů, s cílem přispět na základě analýzy současného stavu fiskálních rámců v Evropské unii a v České republice k diskusi o volbě vhodného fiskálního pravidla pro české veřejné finance a českou ekonomiku. Stěžejní typy fiskálních pravidel byly komparovány jednak vzájemně, jakožto i ve vztahu k osmi fundamentálním atributům ideálního fiskálního pravidla. Pozornost byla rovněž věnována chování pravidel v rámci hospodářského cyklu. Ze srovnávaných pravidel bylo celkově nejlépe hodnoceno pravidlo výdajové. Jelikož primárním fiskálním rámcem po české veřejné finance je Pakt stability a růstu, byla spolu s Maastrichtskými fiskálními kritérii hodnocena jeho účinnost. Metodou pro hodnocení byla vybrána panelová regresní technika nejmenších čtverců s fixními efekty. Výsledek ekonometrické verifikace potom naznačil, že pravidlo Paktu účinné skutečně bylo, avšak že je funkční pouze tehdy, je-li skutečně vynutitelné (citelná ztráta z nečlenství v ?euro klubu?). Další část práce se teoreticky věnujeme otázce koordinace politiky fiskální a měnové. Analýza se ubírá směrem malých otevřených ekonomik cílujících míru inflace s deficitním omezením, čili k problematice relevantní pro českou ekonomiku. Sestavujeme tak teoretický model, kterým ukazujeme, jak tyto dva stěžejní elementy hospodářské politiky reagují na chování druhé autority sledujíce svůj zájem vyjádřený tzv. ztrátovou funkcí příslušné autority a kdy je možné dosáhnout bodu stálého stavu v prostoru nástrojů měnové a fiskální politiky. Řešíme rovněž otázku koordinace těchto dvou makropolitik po vstupu české ekonomiky do společného měnového prostoru a pomocí dedukce pak z nastolených premis modelu usuzujeme na důležitost fiskálního pravidla v malých ekonomikách pro jejich ?zdravý? fiskální vývoj. Na závěr práce syntetizujeme získané poznatky a vyvozujeme patřičné závěry pro českou hospodářskou politiku, které ústí do návrhu vlastního, resp. modifikace, fiskálního pravidla vhodného pro české veřejné finance v kontextu evropského Paktu stability a růstu.
Klíčová slova: interakce fiskální a monetární autority; Pakt stability a růstu; fiskální pravidlo; fiskální politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pravidla fiskální politiky
Překlad názvu: Fiscal Policy Rules
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Předkládaná práce zachycuje komplexnějším způsobem problematiku fiskálních pravidel, včetně vybraných v realitě používaných typů, s cílem přispět na základě analýzy současného stavu fiskálních rámců v Evropské unii a v České republice k diskusi o volbě vhodného fiskálního pravidla pro české veřejné finance a českou ekonomiku. Stěžejní typy fiskálních pravidel byly komparovány jednak vzájemně, jakožto i ve vztahu k osmi fundamentálním atributům ideálního fiskálního pravidla. Pozornost byla rovněž věnována chování pravidel v rámci hospodářského cyklu. Ze srovnávaných pravidel bylo celkově nejlépe hodnoceno pravidlo výdajové. Jelikož primárním fiskálním rámcem po české veřejné finance je Pakt stability a růstu, byla spolu s Maastrichtskými fiskálními kritérii hodnocena jeho účinnost. Metodou pro hodnocení byla vybrána panelová regresní technika nejmenších čtverců s fixními efekty. Výsledek ekonometrické verifikace potom naznačil, že pravidlo Paktu účinné skutečně bylo, avšak že je funkční pouze tehdy, je-li skutečně vynutitelné (citelná ztráta z nečlenství v ?euro klubu?). Další část práce se teoreticky věnujeme otázce koordinace politiky fiskální a měnové. Analýza se ubírá směrem malých otevřených ekonomik cílujících míru inflace s deficitním omezením, čili k problematice relevantní pro českou ekonomiku. Sestavujeme tak teoretický model, kterým ukazujeme, jak tyto dva stěžejní elementy hospodářské politiky reagují na chování druhé autority sledujíce svůj zájem vyjádřený tzv. ztrátovou funkcí příslušné autority a kdy je možné dosáhnout bodu stálého stavu v prostoru nástrojů měnové a fiskální politiky. Řešíme rovněž otázku koordinace těchto dvou makropolitik po vstupu české ekonomiky do společného měnového prostoru a pomocí dedukce pak z nastolených premis modelu usuzujeme na důležitost fiskálního pravidla v malých ekonomikách pro jejich ?zdravý? fiskální vývoj. Na závěr práce syntetizujeme získané poznatky a vyvozujeme patřičné závěry pro českou hospodářskou politiku, které ústí do návrhu vlastního, resp. modifikace, fiskálního pravidla vhodného pro české veřejné finance v kontextu evropského Paktu stability a růstu.
Klíčová slova: interakce fiskální a monetární autority; Pakt stability a růstu; fiskální pravidlo; fiskální politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2008
Datum podání práce: 11. 1. 2008
Datum obhajoby: 21.01.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce7905_prusvicd.pdf [1017,67 kB]
Oponentura4933_mandel.pdf [39,83 kB]
Oponentura4934_Žák.pdf [448,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/7905/podrobnosti