Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Přizpůsobení metodiky MMSP pro vývoj webových aplikací v ASP.NET MVC a její využití na reálném projektu

Autor práce: Velemínský, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci: Vít, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přizpůsobení metodiky MMSP pro vývoj webových aplikací v ASP.NET MVC a její využití na reálném projektu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá agilním vývojem webových aplikací na platformě ASP.NET. Hlavním cílem práce bylo vytvoření metodiky MMSP - ASP.NET MVC jakožto úpravy metodiky MMSP, přizpůsobené vývoji ve frameworku ASP.NET MVC. Práce zahrnuje především definice nových a úpravu stávajících objektů metodiky. V rámci textu byly postupně popsány čtyři nově vzniklé Role (např. Databázový specialista), které zodpovídají za vývoj aplikace. Bylo definováno či modifikováno několik Úloh (např. Návrh databáze) a Pracovních produktů (např. Datový model), za které nové Role zodpovídají. Všechny přidané objekty byly poté do metodiky integrovány úpravou jejího Životního cyklu. Práce byla v první části obecně zaměřena na vývoj webových aplikací, definování jejich specifik a analýzu možností využití agilního vývoje. Byla představena metodika MMSP a ověřena její vhodnost pro plánované rozšíření. Dále byl představen samotný framework ASP.NET MVC, jeho architektura a základní charakteristiky. Následuje samotná úprava metodiky, která byla navíc v poslední kapitole ověřena na příkladu vývoje aplikace pro správu databáze antropologického oddělení Národního muzea v Praze.
Klíčová slova: Model View Controller (MVC); webová aplikace; Metodika pro malé softwarové projekty (MMSP); ASP.NET MVC 5

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přizpůsobení metodiky MMSP pro vývoj webových aplikací v ASP.NET MVC a její využití na reálném projektu
Překlad názvu: Adapting the methodology MMSP for development web applications in ASP.NET MVC and its usage on a real project
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this thesis was agile development on ASP.NET web development platform. The main goal was to create new methodology MMSP - ASP.NET MVC by adjusting methodology MMSP for development in ASP.NET MVC framework, which was mainly achieved through the definition of new objects in the methodology. Text describes four newly created roles (eg. Database specialist) which are responsible for application development. Text also defines or modifies several tasks (eg. Database design) and work products (eg. Data model). All added objects were integrated into the methodology by adjusting its life cycle. At first, thesis was generally focused on the development of web applications, defined their characteristics and analyzed the possibilities of using agile development. Then the MMSP methodology was presented and verified its suitability for the planned extension. Furthermore, there was described the ASP.NET MVC framework, its architecture and basic characteristics. In the last chapter of this thesis methodology MMSP-ASP.NET MVC was verified on the example of development database management web application for the Anthropological Department of the National Museum in Prague.
Klíčová slova: Methodology for small software projects (MMSP); web application; ASP.NET MVC 5; Model View Controller (MVC)

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2016
Datum podání práce: 7. 12. 2016
Datum obhajoby: 01.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57178_xvelf00.pdf [2,29 MB]
Veřejná příloha14462_xvelf00.zip [7,25 MB]
Veřejná příloha14464_xvelf00.zip [5,07 MB]
Oponentura49932_Vít.pdf [185,18 kB]
Hodnocení vedoucího57178_buchalc.pdf [181,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57178/podrobnosti