OUTPUT-INFLATION TRADE-OFF AFTER A QUARTER OF A CENTURY OF INFLATION TARGETING

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
OUTPUT-INFLATION TRADE-OFF AFTER A QUARTER OF A CENTURY OF INFLATION TARGETING
Překlad názvu:
Output-Inflation Trade-off After a Quarter of a Century of Inflation Targeting
Autor práce:
Kamarád, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Potužák, Pavel
Osoba oponující práci:
Kadeřábková, Božena
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce podrobně zkoumá vliv přijetí režimu inflačního cílování na úroveň inflace, její variabilitu, výstup ekonomiky a jeho variabilitu v zemích, které explicitně přistoupily k cílování inflace. V rámci výzkumu využívám metodu propensity score matching, která je schopna vyřešit nedostatky, typicky se vyskytující v nenáhodných experimentech, jako je například self-selection, a díky tomu zprostředkovat nevychýlené odhady efektu explicitního cílování inflace. Využité modely zahrnují nearest neighbor, radius matching, kernel matching a inverse probability weighting. Výsledky naznačují, že rozvinuté i rozvíjející se země cílující inflaci dosahují nižších úrovní inflace při vyšších úrovních růstu produktu v porovnání se zeměmi, které inflaci necílují. Obě skupiny zemí cílujících inflaci zároveň dosahují nižší variability inflace a nižší variability produktu než země, které inflaci necílují. S výjimkou variability inflace je nicméně většina odhadů výsledků statisticky nevýznamná. Odhady výsledků jsou do určité míry závislé na zvolené matching metodě. Statisticky nejvýznamnější odhady zprostředkovává Radius matching s úzkými rádiy (r=0.005, r=0.001). Vyvážení průměrných hodnot pozorovaných proměnných mezi kontrolní skupinou a skupinou zemí cílující inflaci se zdá být dostatečné a kvantitativně lepší než v případě předchozích výzkumů.
Klíčová slova:
Phillipsova křivka; Inflační cílování; Trade-off výstupu a inflace; Propensity score matching

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2016
Datum podání práce:
3. 1. 2017
Datum obhajoby:
06.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58532_xkamm04.pdf [1,52 MB]
Oponentura:
50499_kaderabb.pdf [387,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
58532_potp01.pdf [104,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58532/podrobnosti