Analýza vývoje cen nemovitostí v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoje cen nemovitostí v České republice
Autor práce:
Hamouzová, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Arltová, Markéta
Osoba oponující práci:
Blatná, Dagmar
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza vývoje cen nemovitostí v České republice. Práce se skládá ze tří hlavních částí, z nichž první část je věnována teoretickému úvodu k oceňování nemovitých věcí. Dále je v práci popsán současný vývoj cen nemovitostí na českém trhu. Poslední část je zaměřena na kointegrační analýzu, v rámci níž je sestaven ADL model. Z tohoto modelu je následně pomocí přepočtu získán model korekce chyby, který zvlášť popisuje krátkodobé a dlouhodobé vlivy mezi časovými řadami. Vysvětlujícími proměnnými jsou hrubý domácí produkt, index spotřebitelských cen, počet dokončených bytů, úroková míra k hypotečním úvěrům, obecná míra nezaměstnanosti a průměrná hrubá měsíční mzda. Pomocí jednorovnicového modelu je popsán vliv výše uvedených vysvětlujících proměnných na index cen bytových nemovitostí (HPI index).
Klíčová slova:
HPI index; kointegrační analýza; EC model; nemovité věci; oceňování nemovitých věcí; ADL model; ADF test

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2016
Datum podání práce:
1. 1. 2017
Datum obhajoby:
01.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56569_xhamm15.pdf [2,24 MB]
Oponentura:
50561_blatna.pdf [253,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
56569_arltova.pdf [221,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56569/podrobnosti