Vývoj zahraniční imigrace v Česku a její regionálně ekonomické stránky

Autor práce: Ježek, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Macháček, Jaroslav
Osoba oponující práci: Vochozková, Jacqueline

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj zahraniční imigrace v Česku a její regionálně ekonomické stránky
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj zahraniční imigrace v ČR zejména v letech 2009 - 2014. V první, teoretické části práce jsou objasněny hlavní pojmy a souvislosti z oblasti zahraniční migrace, legislativní rámec, strategické koncepty a dokumenty spojené s migrací. Dále jsou charakterizovány teoretické přístupy k zahraniční migraci. V druhé, praktické části je zkoumáno prostorové rozmístění imigrantů v ČR. Druhá část práce se dále zaměřuje na integraci imigrantů v ČR v letech 2009 - 2014, jejich trestnou činnost a postavení na trhu práce. Závěr práce ze zjištěných poznatků vyvozuje pozitivní a negativní jevy spojené se zahraniční imigrací. V neposlední řadě je hodnocena imigrační politika ČR, kde je zjištěno mírné zlepšení v oblasti integrační politiky za poslední roky.
Klíčová slova: demografie; zahraniční migrace; integrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj zahraniční imigrace v Česku a její regionálně ekonomické stránky
Překlad názvu: Development of foreign immigration and its regional effects
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Master´s thesis is focused on the evolution of international immigration within the Czech Republic especially in the years 2009-2014. Basic terminology will be explored in the first theoretical part of the thesis, together with an explanation of migration theories and legislative framework, strategic concepts and documents related to migration. Furthermore, the theoretical approaches to the migration are characterized. The second part is examined the spatial distribution of immigrants in the Czech Republic. The second part is also focused on the integration of immigrants in the Czech Republic between 2009-2014, their crime activity and the labor market status. The conclusion of the thesis concludes the positive and negative effects related to foreign immigration. Furthermore, immigration policy of the Czech Republic is evaluated, where a slight improvement is observed in the recent years of integration policy ČR.
Klíčová slova: demography; immigration; integration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2015
Datum podání práce: 10. 6. 2016
Datum obhajoby: 20.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54343_xjezj00.pdf [1,84 MB]
Oponentura48503_xvocj00.pdf [107,26 kB]
Hodnocení vedoucího54343_machaj.pdf [414,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54343/podrobnosti