Finanční krize a státní pomoc irským a španělským finančním institucím mezi roky 2008 a 2015

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční krize a státní pomoc irským a španělským finančním institucím mezi roky 2008 a 2015
Autor práce:
Kutík, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Strejček, Ivo
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bailoutů a nákladů s nimi spojených. Cílem práce je analýza nákladů a výnosů spojených se záchranou irských a španělských finančních institucí mezi léty 2008 až 2015. Nedochází pouze k porovnávání účetních nákladů a výnosů, ale i nákladů a výnosů z alternativního užití prostředků. Dílčím cílem práce je zjištění, zda irské a španělské banky využily možnosti reklasifikace svých aktiv, kdy dojde k optickému snížení účetních ztrát. Zde došlo k částečnému potvrzení v případě Irska. V praktické části dochází k analýze kořenů krize a kroků podniknutých EU, za cílem zlepšení situace. Z této analýzy vyplývá, že bylo třeba vytvořit nové záchranné mechanismy a zrušit tzv. no bailout klauzuli, která přesouvala pomoc státům do ilegality. Analýze jsou dále podrobeny účetní i alternativní náklady a výnosy ze záchrany finančních institucí. Výstupy analýzy jsou podrobeny diskuzi, ze které vyplývá, že španělské výnosy ze záchrany byly vyšší, než náklady spojené se záchranou. V případě Irska, převážily náklady nad výnosy.
Klíčová slova:
Krize; Irsko; Alternativní náklady; Bailout; Španělsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční krize a státní pomoc irským a španělským finančním institucím mezi roky 2008 a 2015
Překlad názvu:
Financial crisis and the sate aid to the financial institutions of Ireland and Spain between 2008 and 2015
Autor práce:
Kutík, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Strejček, Ivo
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Abstrakt This thesis focuses on the issue of a bailout and associated costs. The aim is to analyze the costs / benefits associated with the rescue of the Irish and Spanish financial institutions in the period 2008 to 2015. There is not comparison to only accounting costs / revenues, but also the cost / benefit of the alternative use of funds. The operational objective is to determine whether the Irish and Spanish banks exploit the potential reclassification of its assets, which will only reduce book losses, but actual loss will remain. This thesis was a partialy confirmed in the case of Ireland. In the practical part are analyzed the roots of the crisis and the steps taken by the EU as to improve the situation. This analysis shows that it was necessary to create a brand new rescue mechanisms and cancel the "no bailout" clause which shifted this help to to illegality. Analysis are further subjected to the financial and opportunity costs / income from rescuing financial institutions. Results of the analysis are discussed, which shows that Spanish yields of help were higher than the costs associated with the rescue. In the case of Ireland, the costs outweigh of revenue.
Klíčová slova:
Ireland; Opportunity cost; Crisis; Bailout; Spain

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 2. 2016
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.