Finanční krize a státní pomoc irským a španělským finančním institucím mezi roky 2008 a 2015

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční krize a státní pomoc irským a španělským finančním institucím mezi roky 2008 a 2015
Autor práce:
Kutík, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Strejček, Ivo
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bailoutů a nákladů s nimi spojených. Cílem práce je analýza nákladů a výnosů spojených se záchranou irských a španělských finančních institucí mezi léty 2008 až 2015. Nedochází pouze k porovnávání účetních nákladů a výnosů, ale i nákladů a výnosů z alternativního užití prostředků. Dílčím cílem práce je zjištění, zda irské a španělské banky využily možnosti reklasifikace svých aktiv, kdy dojde k optickému snížení účetních ztrát. Zde došlo k částečnému potvrzení v případě Irska. V praktické části dochází k analýze kořenů krize a kroků podniknutých EU, za cílem zlepšení situace. Z této analýzy vyplývá, že bylo třeba vytvořit nové záchranné mechanismy a zrušit tzv. no bailout klauzuli, která přesouvala pomoc státům do ilegality. Analýze jsou dále podrobeny účetní i alternativní náklady a výnosy ze záchrany finančních institucí. Výstupy analýzy jsou podrobeny diskuzi, ze které vyplývá, že španělské výnosy ze záchrany byly vyšší, než náklady spojené se záchranou. V případě Irska, převážily náklady nad výnosy.
Klíčová slova:
Krize; Irsko; Alternativní náklady; Bailout; Španělsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 2. 2016
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.