Míra ohrožení chudobou jako indikátor chudoby v Evropě ? analýza vlastností a vypovídací schopnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Míra ohrožení chudobou jako indikátor chudoby v Evropě ? analýza vlastností a vypovídací schopnosti
Autor práce:
Zelený, Martin
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Jílek, Josef
Osoba oponující práci:
Cyhelský, Lubomír; Sirovátka, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tématika sociální soudržnosti a sociálního vyloučení hraje v posledním období stále významnější roli v agendě Evropské unie. Spolu s tímto vývojem narůstá i potřeba srovnatelných sociálních indikátorů pro oblast příjmů a životních podmínek. Významným indikátorem pro tuto oblast je v současné době indikátor ?míra ohrožení chudobou?, který patří do skupiny klíčových strukturálních indikátorů pro pravidelné monitorování sociální situace v EU. V této souvislosti se tento indikátor těší rostoucí mediální pozornosti a zájmu uživatelů. Tématem předkládané práce je analýza tohoto indikátoru, jeho vlastností a vypovídací schopnosti. Úvodní část se zabývá teoretickými koncepty měření chudoby, vybranými indikátory pro měření chudoby a problematice dat o příjmech domácností. Druhá kapitola podrobně analyzuje definici indikátoru ?míra ohrožení chudobou? a jednotlivé její parametry. Prezentovány jsou odhady hodnot tohoto indikátoru v České republice pro populaci celkem a vybrané socioekonomické skupiny obyvatelstva spočtené z dat šetření Mikrocensus 2002. Třetí kapitola analyzuje citlivost výsledků na volbu dvou hlavních parametrů indikátoru ? procenta mediánu příjmu pro stanovení hranice chudoby a stupnice spotřebních jednotek použité pro přepočet disponibilních příjmů domácností. Kromě obvyklého srovnání několika referenčních hodnot je navrženo použití parametrického přístupu a empirických citlivostních křivek jako vhodného nástroje pro analýzu vývoje hodnoty indikátoru v závislosti na parametrech v jeho definici. Závěrečná část práce se pak věnuje vlastnostem odhadu míry ohrožení chudobou jako statistické veličiny a dopady, které tyto vlastnosti mohou mít na jeho interpretaci a používání.
Klíčová slova:
sociální statistika; stupnice spotřebních jednotek; měření chudoby; sociální indikátory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 8. 2006
Datum podání práce:
29. 8. 2006
Datum obhajoby:
2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Oponentura:
Oponentura:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.