Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komunikační mix v oblasti FMCG zaměřený na seniory

Autor práce: Dykastová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Osoba oponující práci: Zadražil, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační mix v oblasti FMCG zaměřený na seniory
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce zkoumá vliv nástrojů komunikačního mixu na spotřební chování seniorů v oblasti FMCG. Práce je rozdělena do několika částí. Nejdříve jsou vysvětleny teoretické souvislosti, které tvoří základ pro dosažení cíle diplomové práce. Poté následuje charakteristika obyvatel ČR a cílové skupiny seniorů dle sekundárních výzkumů. Další část tvoří případová studie, jejíž součástí jsou analýzy komunikačních mixů výrobku Flora a GS Condro a zároveň vlastní kvalitativní a kvantitativní výzkum. Poslední kapitolu tvoří návrhy na efektivní marketingovou komunikaci pro seniory v oblasti FMCG.
Klíčová slova: stárnutí populace; GS Condro; Flora; spotřební chování; marketingová komunikace; senior; komunikační mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunikační mix v oblasti FMCG zaměřený na seniory
Překlad názvu: Communication mix in FMCG focused on seniors
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis examines the impact of the communication mix tools on consumer behaviour of seniors in FMCG. The work is divided into several parts. Firstly is explained the theoretical context that forms the basis for achieving the goals of the thesis. Then follows the characterization of the Czech population and target group of seniors according to secondary researches. Another part is a case study, which includes analyses of communication mix of the Flora and GS Condro products, together with its own qualitative and quantitative research. The last chapter consists of proposals for effective marketing communication for seniors in FMCG.
Klíčová slova: GS Condro; communication mix; Flora; population aging; consumer behaviour; marketing communication; senior

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2015
Datum podání práce: 18. 12. 2015
Datum obhajoby: 19.01.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51144_xdyka00.pdf [8,18 MB]
Oponentura45617_Zadražil.pdf [61,10 kB]
Hodnocení vedoucího51144_zadrazil.pdf [62,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51144/podrobnosti