Hledat
Pokročilé hledání

Komunikační mix v oblasti FMCG zaměřený na seniory

Autor práce: Dykastová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Osoba oponující práci: Zadražil, Václav
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Dykastová, Aneta
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta mezinárodních vztahů [cs]
Faculty of International Relations [en]
Název katedry:Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací [cs]
Department of Retailing and Commercial Communications [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Komunikační mix v oblasti FMCG zaměřený na seniory [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Communication mix in FMCG focused on seniors [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
stárnutí populace; GS Condro; Flora; spotřební chování; marketingová komunikace; senior; komunikační mix [cs]
GS Condro; communication mix; Flora; population aging; consumer behaviour; marketing communication; senior [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato diplomová práce zkoumá vliv nástrojů komunikačního mixu na spotřební chování seniorů v oblasti FMCG. Práce je rozdělena do několika částí. Nejdříve jsou vysvětleny teoretické souvislosti, které tvoří základ pro dosažení cíle diplomové práce. Poté následuje charakteristika obyvatel ČR a cílové skupiny seniorů dle sekundárních výzkumů. Další část tvoří případová studie, jejíž součástí jsou analýzy komunikačních mixů výrobku Flora a GS Condro a zároveň vlastní kvalitativní a kvantitativní výzkum. Poslední kapitolu tvoří návrhy na efektivní marketingovou komunikaci pro seniory v oblasti FMCG. [cs]
This thesis examines the impact of the communication mix tools on consumer behaviour of seniors in FMCG. The work is divided into several parts. Firstly is explained the theoretical context that forms the basis for achieving the goals of the thesis. Then follows the characterization of the Czech population and target group of seniors according to secondary researches. Another part is a case study, which includes analyses of communication mix of the Flora and GS Condro products, together with its own qualitative and quantitative research. The last chapter consists of proposals for effective marketing communication for seniors in FMCG. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Zadražilová, Dana
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Zadražil, Václav
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:07.02.2015
Datum poslední editace záznamu:20.01.2016 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 19.01.2016
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce51144_xdyka00.pdf [ 8,18 MB ]
Oponentura45617_Zadražil.pdf [ 61,10 kB ]
Hodnocení vedoucího51144_zadrazil.pdf [ 62,14 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/51144/podrobnosti