Komparace přístupů Basel II a Basel III

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace přístupů Basel II a Basel III
Autor práce:
Řehořová, Magdaléna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Blahová, Naděžda
Osoba oponující práci:
Brada, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje nedostatky Basel II a porovnává je s jejich řešením v navazující bankovní regulaci. Práce je zaměřena na oblast regulace tržního rizika, rizika protistrany, ukazatele pákového poměru a likvidity. První kapitola se krátce věnuje implementaci regulatorních pravidel v období do Basel 2.5. Hlavní část práce se soustředí ve čtyřech kapitolách na vybrané oblasti. Každá kapitola je poté rozdělena na dílčí problémové okruhy, v rámci nichž jsou popsány nedostatky regulatorního rámce Basel II a jejich řešení v navazující bankovní regulaci. Na kapitoly navazuje pasáž věnovaná diskusi odborné veřejnosti a BCBS k podnětům k vylepšení a nevyřešeným otázkám v rozdělení na jednotlivé oblasti. Nové standardy jsou více restriktivní než předchozí bankovní regulace jak po kvantitativní, tak kvalitativní stránce. Basel III výrazně vylepšuje pokrytí rizik, zejména těch, které souvisí s činností na kapitálovém trhu (obchodního portfolia, sekuritizace produktů, úvěrového rizika protistrany u OTC derivátů a repo operací), k tomu zavádí ukazatel pákového poměru a vylepšuje minimální standardy likvidity v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
Klíčová slova:
tržní riziko; riziko protistrany; pákový poměr; standardy likvidity; Basel II; Basel III; komparace regulatorních přístupů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 1. 2014
Datum podání práce:
23. 5. 2014
Datum obhajoby:
18.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46146_xrehm15.pdf [1,77 MB]
Oponentura:
43866_brada.pdf [98,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
46146_blahova.pdf [136,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46146/podrobnosti