Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Internet jako komunikační kanál - návrh kampaně pro konkrétní společnost

Autor práce: Stingl, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci: Sochor, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Internet jako komunikační kanál - návrh kampaně pro konkrétní společnost
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je návrh internetové kampaně, jejíž smyslem je podpora prodeje konkrétního výrobku a zvýšení povědomí o značce. Nejprve jsou popsány nástroje internetového marketingu a představeny možnosti a typy reklamy, kterých je možné při propagaci produktu využít. Nechybí také srovnání s tradičními médii nebo stručný úvod do marketingového výzkumu na internetu. Stěžejní část však tvoří bannerová a textová reklama, kterou se zabývám podrobněji především v praktické části. Účelem bylo vytvořit internetovou reklamní kampaň za použití přímé bannerové reklamy a porovnat výkonnost reklamních bannerů na základě umístění na webových stránkách. To může být přínosné především pro inzerenty při výběru reklamní plochy nebo webmastery k tvorbě efektivního rozložení stránek. Také je srovnávána textová kampaň s platbou za proklik vytvořená v Seznam Sklik, bannerová reklama s platbou za její zobrazení a propagace na Facebooku.
Klíčová slova: bannerová reklama; efektivita; PPI; PPC; reklamní kampaň; Online marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Internet jako komunikační kanál - návrh kampaně pro konkrétní společnost
Překlad názvu: Internet as a communication channel - campaign design for a specific company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The principal objective of this thesis is to suggest online campaign to a specific product and support its sales and increase brand awareness. It is also important to describe internet marketing tools and introduce possibilities and types of advertising, which we can use to promote the product. There is a comparison with traditional media or short introduction to marketing research on the internet. The main part consists of banner and text ads that I analyze in detail, especially in the practical part. The goal is to create an internet advertising campaign using direct banner advertising and compare the effectiveness of banner ads based on the location on the website. This can be especially useful for advertisers in choosing the most effective advertising space or for webmasters to create the layout of advertising space. Also is compared a text PPC campaign created in Seznam Sklik, display PPI advertising and promotion on Facebook.
Klíčová slova: PPC; online marketing; PPI; campaign; advertising; banner advertising; effectiveness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 27.05.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48328_xstij18.pdf [2,44 MB]
Oponentura41077_Sochor.pdf [454,90 kB]
Hodnocení vedoucího48328_xpeso01.pdf [279,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48328/podrobnosti