KOMPARACE RESTITUČNÍHO PROCESU „CÍRKEVNÍHO MAJETKU“ DLE ZÁKONA Č. 428/2012 SB., A RESTITUČNÍHO PROCESU ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNICKÉHO MAJETKU DLE ZÁKONA Č. 229/1991 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
KOMPARACE RESTITUČNÍHO PROCESU „CÍRKEVNÍHO MAJETKU“ DLE ZÁKONA Č. 428/2012 SB., A RESTITUČNÍHO PROCESU ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNICKÉHO MAJETKU DLE ZÁKONA Č. 229/1991 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Autor práce:
Kopecký, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zeman, Karel
Osoba oponující práci:
Krebs, Vojtěch
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza a následná komparace "restitučního procesu církevního majetku" s restitučním procesem majetku zemědělského a lesnického. Je analyzováno a následně komparováno právní prostředí, institucionální zajištění, ekonomické důsledky pro stát, respektive státní rozpočty, a determinanty na rovnost oprávněných osob před zákonem v těchto právních režimech. Ačkoliv se otázkou "církevních restitucí" zabývaly s větším či menším důrazem všechny polistopadové vlády a s "restitucí církevního majetku" počítaly i mnohé zákony, zůstala otázka převodu majetku, který byl historicky ve správě církví, náboženských řádů a kongregací, nedořešena pro zásadní nejednotnost názorů politické reprezentace až do ledna roku 2012, kdy byl schválen zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Tento "restituční proces" bude výrazně a dlouhodobě ovlivňovat státní rozpočty České republiky a toto činí vybrané téma z národohospodářského hlediska velmi aktuálním. Teoretická část práce je založena na klasických ekonomických teoriích. Například: teorie vlastnického práva, teorie zájmových skupin a dobývání renty, teorie liberalizace, teorie vládního a tržního selhání, teorie transakčních nákladů, teorie o státních neboli rozpočtových a mimorozpočtových fondech a tak dále. Tato část se také zabývá teoretickou charakteristikou transformace centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, zběžně se věnuje čtyřem pilířům transformačního procesu, především pak změnám vlastnických práv, jejichž stěžejní součástí je restituční proces. V praktické části je analyzováno právní prostředí a institucionální zajištění "restitučního procesu církevního majetku" a restitučního procesu zemědělského a lesnického majetku. Dále jsou zkoumány základní parametry restitučního procesu, kterými jsou: vývoj počtu oprávněných osob, vývoj počtu vypořádaných osob, hodnota restitučních nároků, struktura vypořádání nároků na restituce naturální, náhradní a tak dále. Rovněž je provedena analýza ekonomických dopadů na státní rozpočty a determinanty na rovnost oprávněných osob před zákonem. Závěrečnou kapitolu praktické části tvoří komparace výše uvedených analýz.
Klíčová slova:
církevní majetek; zemědělský a lesnický majetek; restituční zákony; restituce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 4. 2013
Datum podání práce:
20. 12. 2013
Datum obhajoby:
23.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42601_xkopj22.pdf [1,74 MB]
Oponentura:
40175_krebs.pdf [403,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
42601_zemank.pdf [406,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42601/podrobnosti