Marketing kulturních periodik a návrh marketingové strategie magazínu Lógr

Autor práce: Cibulková, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci: Riedlbauch, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing kulturních periodik a návrh marketingové strategie magazínu Lógr
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Obsahem této diplomové práce je zjištění a zhodnocení situace současného stavu marketingu, marketingových aktivit a jejich plánování v praxi českých kulturních periodik a následný návrh marketingové strategie konkrétního časopisu. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti marketingu a marketingového strategického plánování, dále principy situační analýzy, ze které následně vychází plánování marketingového mixu. Na tyto úvodní kapitoly navazuje praktická část, jejíž součástí je rozbor tří literárně-kulturních periodik zejména z hlediska nástrojů 4 P -- A2, Host a Literární noviny. Na základě poznatků efektivity a účinnosti jednotlivých nástrojů je následně navržena strategie pro magazín Lógr. V závěru práce je provedeno celkové shrnutí a zhodnocení stavu marketingu literárně-kulturních periodik a účinnost jednotlivých marketingových nástrojů v jejich praxi.
Klíčová slova: marketingové nástroje 4 P; marketingová strategie; literárně-kulturní periodika; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing kulturních periodik a návrh marketingové strategie magazínu Lógr
Překlad názvu: Marketing of cultural periodicals and proposal of marketing strategy for magazine Lógr
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The content of this thesis is to identify and assess the situation of the current state of marketing, marketing activities and planning in practice of Czech cultural periodicals and proposal of marketing strategy for particular magazine. The theoretical part provides the basic terms of marketing and marketing strategic planning, principles of situational analysis, which in turn is based on the planning of the marketing mix. These introductory chapters followed by a practical part, which includes the analysis of three literary and cultural periodicals, especially in terms of tools 4 -- A2, Host and Literární noviny. On the basis of the efficiency and effectiveness of each tool is proposed strategy for magazine Lógr. The conclusion is an overall summary and assessment of the state of marketing literary and cultural periodicals and effectiveness of marketing tools in their practice.
Klíčová slova: marketing tools 4 P; marketing strategies; literary and cultural periodicals; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 16.09.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46081_xcibe00.pdf [1,33 MB]
Oponentura39381_riev00.pdf [483,58 kB]
Hodnocení vedoucího46081_hanj01.pdf [516,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46081/podrobnosti