Srovnávací studie na téma Inovace jako podpora konkurenceschopnosti v neziskové a komerční sféře na praktickém příkladu AIESEC Česká republika a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Autor práce:
Pecník, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Barton, Monika
Osoba oponující práci:
Kučera, Dušan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnávací studie na téma Inovace jako podpora konkurenceschopnosti v neziskové a komerční sféře na praktickém příkladu AIESEC Česká republika a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce detailně analyzuje praktický přístup k inovacím dvou velmi rozdílných subjektů: neziskové organizace AIESEC Česká republika a velké komerční společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Analýza se zabývá především zvyšováním konkurenceschopnosti pomocí inovací a rozkrýváním chyb, které naopak z pohledu inovací brání lepšímu dosahování konkurenční výhody. Z analýzy následně vychází návrh možných řešení, která by mohla zmiňované chyby eliminovat a pomoci tak nastavit oběma organizacím efektivní přístup k inovacím. Nakonec jsou pak závěry analýzy zobecněny a vztaženy k oběma typům subjektů -- korporacím a neziskovým organizacím. Analýza vychází z komplexního souboru literatury a zvažuje jak nejmodernější poznatky o strategickém inovování, tak i klasické přístupy k inovacím. Nejdůležitějším zdrojem pro kvalitativní analýzu obou společností pak byly hloubkové rozhovory s manažery, kteří jsou pro inovace v daných organizacích klíčoví.
Klíčová slova:
strategie; konkurenceschopnost; PwC; AIESEC; inovační management; inovace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra managementu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnávací studie na téma Inovace jako podpora konkurenceschopnosti v neziskové a komerční sféře na praktickém příkladu AIESEC Česká republika a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Překlad názvu:
Comparison study of Innovation as a support of competitiveness in not for profit and corporate businesses, performed on practical examples of AIESEC Česká republika and PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Bachelor's Thesis thoroughly analyses attitude to innovation of two significantly different subjects: not for profit organisation AIESEC in the Czech Republic and large corporation PricewaterhouseCoopers Czech Republic. Analysis focuses mainly on increasing of competitiveness via innovations and on revealing flaws, which, on the other hand, prevent the organisation from achieving bigger competitive advantage with the use of innovation. Consequently, the Thesis offers solutions on previously analysed flaws. These solutions, if applied, might help both organisations to set an effective approach to innovation as a tool of increasing competitiveness. Finally, the outputs of the analysis are generalised and related to both categories of studied subjects: corporations and not for profit organisations. Analysis is based on complex set of literature and considers both modern approach to strategy innovation management and classical views on innovation. The most important source of information for qualitative analysis of both subjects are in-depth interviews with managers, who are perceived as innovation leaders in each of the organisations.
Klíčová slova:
innovation; competitiveness; AIESEC; strategy; PwC; innovation management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Management

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2014

Datum podání práce:
31. 5. 2014

Datum obhajoby:
18.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46865_xpecj30.pdf [884,80 kB]

Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor

Oponentura:
38120_qkucd00.pdf [429,02 kB]

Hodnocení vedoucího:
46865_xbarm901.pdf [60,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46865/podrobnosti