B2B Integrace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
B2B Integrace
Autor práce:
Čunek, David
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Novák, Jan
Osoba oponující práci:
Derfler, Václav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je B2B integrace, tedy integrace aplikací mezi obchodními partnery, v prostředí elektronického podnikání (e-business). Práce je rozdělena do tří částí, přičemž první dvě jsou spíše popisné a třetí je složena výhradně z vlastních závěrů, na základě dostupných materiálů. První část zmiňuje příčiny růstu významu elektronického podnikání, popisuje vztahy mezi partnery a především se zaměřuje na konkrétní typy B2B aplikací, jako jsou elektronická tržiště (e-Marketplaces), elektronické zásobování (e-Procurement) a řízení dodavatelských řetězců (SCM). V druhé části se diskutuje systémová integrace s ohledem na B2B vztahy. B2B integrace je součástí systémové integrace a jako taková vykazuje některé společné rysy. Systémová integrace je v této práci dělena na vnitropodnikovou (EAI) a integraci mezi obchodními partnery (B2B integraci), přičemž u B2B integrace je zdůrazněn princip společných cílů a nutnost strategického partnerství. Dále jsou zde popsány typy B2B integrace a middleware jako technologie, která tuto integraci umožňuje. Práce také zmiňuje B2B standardy jako problémový a nedořešený faktor B2B integrace. Třetí část se věnuje dopadům rozhodnutí o zavedení B2B integrace na podnik. K tomuto tématu není mnoho dostupných materiálů, čili se jedná o složení střípků z různých informačních zdrojů, přičemž se čerpá z popisné práce zpracované v první části. Práce zdůrazňuje, že rozhodnutí o zavedení B2B integrace je rozhodnutí strategické, proto se na něm musí aktivně podílet vrcholový management. Podnik si rozhodnutím o zavedení B2B integrace zajišťuje konkurenční výhodu, proto byla pro vyhodnocení dopadů na podnik použita SWOT analýza. Diskutují se ohrožení v globální ekonomice a příležitosti, které je možno realizovat prostřednictvím B2B integrace. Také se uvádí pozitivní dopady na silné stránky podniku a rizika, která z B2B integrace vyplývají.
Klíčová slova:
strategické řízení; middleware; EAI; B2B; systémová integrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 1. 2008
Datum podání práce:
1. 1. 2008
Datum obhajoby:
16.06.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
8627_xcund01.pdf [506,17 kB]
Oponentura:
5562_Derfler.pdf [29,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
8627_novakj.pdf [90,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/8627/podrobnosti