Lojalita voči obchodným reťazcom a jej determinanty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lojalita voči obchodným reťazcom a jej determinanty
Autor práce:
Lišková, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Karlíček, Miroslav
Osoba oponující práci:
Garai, Martin
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na lojalitu zákazníkov voči potravinovým obchodným reťazcom v Prahe a jej kľúčové determinanty. Súčasný stav lojality zákazníkov je na trhu potravinových reťazcov veľmi nepriaznivý, a preto cieľom tejto práce je určiť kľúčové motivujúce faktory lojality vybranej skupiny zákazníkov a faktory, ktoré ich lojalitu ohrozujú najviac, či bránia jej vybudovaniu. Teoretická časť definuje lojalitu a jej súvisiace pojmy a približuje súčasného zákazníka a situáciu na maloobchodnom trhu. Kľúčové determinanty lojality sú skúmané prostredníctvom individuálnych hĺbkových rozhovorov u vysokoškolsky vzdelaných a nadpriemerne zarábajúcich zákazníkov. Základom pre prevedenie marketingového prieskumu kvalitatívnou metódou bolo štúdium domácej a zahraničnej literatúry. Na základe výsledkov prieskumu sú stanovené manažérske odporúčania pre potravinové reťazce, ktoré navrhujú spôsoby riešenia problému lojality zákazníkov. Záver práce prináša zhrnutie hlavných motivátorov a ohrození lojality skúmanej cieľovej skupiny zákazníkov voči potravinovým reťazcom.
Klíčová slova:
individuálne hĺbkové rozhovory; potravinové obchodné reťazce; lojálny zákazník; determinanty lojality; lojalita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 11. 2012
Datum podání práce:
25. 5. 2013
Datum obhajoby:
18.09.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40186_xlisz06.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
34281_Garai.pdf [613,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
40186_karlm.pdf [326,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40186/podrobnosti