Lojalita voči obchodným reťazcom a jej determinanty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lojalita voči obchodným reťazcom a jej determinanty
Překlad názvu:
Loajalita vůči obchodním řetězcům a její determinanty
Autor práce:
Lišková, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Karlíček, Miroslav
Osoba oponující práci:
Garai, Martin
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na loajalitu zákazníků vůči potravinovým obchodním řetězcům v Praze a její klíčové determinanty. Současný stav loajality zákazníků je na trhu potravinových řetězců velmi nepříznivý, a proto cílem této práce je určit klíčové motivující faktory loajality vybrané skupiny zákazníků a faktory, které jejich loajalitu ohrožují nejvíce, nebo brání její vybudování. Teoretická část definuje loajalitu a její související pojmy a přibližuje současného zákazníka a situaci na maloobchodním trhu. Klíčové determinanty loajality jsou zkoumány prostřednictvím individuálních hloubkových rozhovorů u vysokoškolsky vzdělaných a nadprůměrně vydělávajících zákazníků. Základem pro provedení marketingového průzkumu kvalitativní metodou bylo studium domácí a zahraniční literatury. Na základě výsledků průzkumu jsou stanoveny manažerské doporučení pro potravinové řetězce, které navrhují způsoby řešení problému loajality zákazníků. Závěr práce přináší shrnutí hlavních motivátorů a ohrožení loajality zkoumané cílové skupiny zákazníků vůči potravinovým řetězcům.
Klíčová slova:
individuální hloubkové rozhovory; potravinové obchodní řetězce; loajalita; loajální zákazník; determinanty loajality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 11. 2012
Datum podání práce:
25. 5. 2013
Datum obhajoby:
18.09.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40186_xlisz06.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
34281_Garai.pdf [613,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
40186_karlm.pdf [326,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40186/podrobnosti