Náboženstvo v medzinárodných vzťahoch. Prípadová štúdia: kresťanstvo v politike EÚ

Autor práce: Šimko, Benjamín
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci: Doležal, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Náboženstvo v medzinárodných vzťahoch. Prípadová štúdia: kresťanstvo v politike EÚ
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom tejto práce je zhodnotiť miesto kresťanstva v súčasnej politike EÚ. Najprv približuje dva špecifické rysy európskej kultúry -- vplyv kresťanstva na jej formovanie a tiež sekularizáciu, ktorá sprevádzala jej modernizáciu. Definuje sekularizmus rozlišujúc medzi princípom a ideológiou sekularizmu. V druhej časti najprv vychádzajúc z týchto teoretických predpokladov analyzuje diskusie o preambule Charty základných práv EÚ a o preambule Návrhu Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu, v ktorých išlo o možné zahrnutie kresťanského odkazu. Snaží sa vysledovať, v akej miere sa v nich oba sekularizmy prejavili a aký to malo dopad na záverečnom znení oboch preambúl. Ďalej sa zameriava na dvoch kresťanských kandidátov na post v Európskej komisii -- ako ich schválenie, resp. neschválenie Európskym parlamentom ovplyvnila ich katolícka viera a názory z nej vychádzajúce. Napokon uvádza ďalšie nedávne príklady, kedy sa EÚ musela vysporiadať s kresťanstvom.
Klíčová slova: vypočutie v EP; Rocco Buttiglione; sekularizácia; politika EÚ; kresťanstvo; preambula; sekularizmus; Tonio Borg; Návrh Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu; Charta základných práv EÚ; náboženstvo v MV

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Náboženstvo v medzinárodných vzťahoch. Prípadová štúdia: kresťanstvo v politike EÚ
Překlad názvu: Religion in international relations. Case study: Christianity in EU politics
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this thesis is to evaluate the place of Christianity in contemporary EU politics. First it outlines two specific features of European culture -- the influence of Christianity on one hand and secularisation that has accompanied its modernisation on the other. It proposes a definition of secularism distinguishing between secularism as 'principle' and as 'ideology'. Consequently, drawing on the theoretical assumptions, it analyses the discussions around the preamble of Charter of Fundamental Rights of the EU as well as the preamble of the Draft Treaty establishing the Constitution for Europe where a possible reference to Christianity was considered. The focus is on the extent to which both secularisms demonstrated and what was the impact on the final wording of both preambles. It then focuses on two Christian candidates for a European Commission post - to what extent did their Catholic faith and views stemming therefrom influence their approval/disapproval of the European Parliament. Finally, it presents two recent examples of how the EU had to deal with Christianity.
Klíčová slova: EP hearing; Tonio Borg; preamble; secularism; EU politics; Religion in IR; Rocco Buttiglione; secularisation; Draft Treaty establishing the Constitution for Europe; Charter of Fundamental Rights of the EU; Christianity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2012
Datum podání práce: 12. 12. 2012
Datum obhajoby: 12.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35790_xsimb06.pdf [1,14 MB]
Oponentura31414_dolezalt.pdf [43,57 kB]
Hodnocení vedoucího35790_lehmann.pdf [101,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35790/podrobnosti