Investice v ČR ve vztahu k HDP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Investice v ČR ve vztahu k HDP
Autor práce:
Stratilová, Andrea
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bartošová, Jitka
Osoba oponující práci:
Bína, Vladislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce bylo zjistit vztah mezi investicemi a hrubým domácím produktem (HDP v České republice. V teoretické části byly stručně popsány související pojmy, dostupná makroekonomická data a použité metody k analýze vztahu investic a HDP. Vzájemné souvislosti ukazatelů byly testovány pomocí regresní a korelační analýzy. K mezinárodnímu srovnání byla dále použita beta konvergence a Giniho koeficient pro zjištění sigma konvergence. Empirická část práce byla zaměřena na určení závislosti míry investic na čase a vzájemných vztahů mezi výší investic a tvorbě produktu české ekonomiky jako celku a za vybraná ekonomická odvětví v letech 1995-2011. V mezinárodním srovnání pomocí beta a sigma konvergence byla využita data zemí EU-27 a EU-5 z let 2003-2012. Výsledky analýz české ekonomiky prokázaly snižující se míru investic v čase a zároveň rostoucí produkt, což je pozitivní trend následující vývoj ve vyspělých zemích OECD a Evropské Unie (EU). Mezi výší investic a výší HDP byla prokázaná silná pozitivní korelace. Výsledky mezinárodního srovnání ukázaly, že výše investic na obyvatele jednotlivých zemí EU-27 konverguje k unijnímu průměru, u EU-5 nebyla beta konvergence prokázaná. Sigma konvergence pomocí Giniho koeficientů potvrdila klesající změnu nerovnosti výše investic na obyvatele v zemích EU-27 a EU-5.
Klíčová slova:
beta konvergence; sigma konvergence; Giniho koeficient; tvorba hrubého fixního kapitálu; hrubý domácí produkt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2013
Datum obhajoby:
13.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36315_xkova10.pdf [2,19 MB]
Oponentura:
30023_bina.pdf [70,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
36315_bartosov.pdf [138,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36315/podrobnosti