Rodinný podnik ve světě globalizace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rodinný podnik ve světě globalizace
Autor práce:
Klimeš, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Počátek 21. století se nese v duchu hospodářských turbulencí. Jednou z příčin je akcelerující informační a komunikační doba. Hledání stability je jedním z elementárních úkolů současnosti pro politiky, ekonomy a jiné jednotlivce či organizace. Rodinné podniky jsou stabilizátorem domácích ekonomik díky své dlouhodobé orientaci. Bývají více averzní k riziku a spekulativnímu kapitálu. Podstatný podíl rodinných podniků tvoří spíše malé firmy, které jsou nejvíce ohroženy velkými nadnárodními společnostmi. A tak je úkolem této diplomové práce se podívat na jejich budoucnost ve světě ostré konkurence respektive globalizace. Navzdory nadprůměrně vysokému podílu rodinných firem na celkovém světovém počtu podniků i světovém produktu, je tento druh podnikání málo podporován ze strany vlády či jiných organizací. Na jedné straně zdůraznění kladných stránek a přínosů, na straně druhé jmenování slabých stránek, které jsou zdrojem ohrožení, je součástí teoretické části. Praktická část se zaměřuje na vybraný mikropodnik a hledá cesty, jak zefektivnit vnitropodnikové procesy a formulovat budoucí strategii udržitelného růstu. Firma je v tomto bodě na rozcestí, zda zvolit cestu glokalizace nebo expanze na zahraniční trhy nebo kombinaci obou dvou možností k posílení stávající pozice.
Klíčová slova:
Rodinný podnik; B2B; Expanze; Glokalizace; Globalizace; Rodinná firma; Nástupnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 6. 2012
Datum podání práce:
1. 5. 2013
Datum obhajoby:
20.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38207_xklij32.pdf [1,54 MB]
Oponentura:
32565_zeman.pdf [42,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
38207_filipova.pdf [41,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38207/podrobnosti