Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Použití metody bootstrap ve statistice

Autor práce: Procházka, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Osoba oponující práci: Malá, Ivana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Použití metody bootstrap ve statistice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je představit základní využití metody bootstrap ve statistice. V následujících kapitolách bude vysvětleno fungování metody bootstrap, aplikace této metody pro odhadování směrodatné odchylky, vychýlení odhadu a pro tvorbu intervalů spolehlivosti. Taktéž v této práci bude prezentována možnost využití metody bootstrap pro testování statistických hypotéz. Následně budou tyto metody aplikovány na reálná či simulovaná data. Bude-li to možné, metoda bootstrap bude porovnána s analytickým přístupem. Práce bude členěna do pěti hlavních kapitol, vyjma úvodu. První z těchto pěti kapitol před-staví některé světové autory zabývající se bootstrapem a jejich knihy. Následující kapitola bude jakýmsi úvodem do problematiky. Třetí část se bude zabývat aplikací metody bootstrap pro hodnocení kvality bodových odhadů. V čtvrté části budou představeny aplikace některých metod bootstrapu pro tvorbu intervalů spolehlivosti. V poslední části této práce se budu zabývat testováním statistických hypotéz za pomoci metody bootstrap.
Klíčová slova: jackknife; testování statistických hypotéz; interval spolehlivosti; statistická indukce; bootstrap

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Použití metody bootstrap ve statistice
Překlad názvu: Application of bootstrap in statistics
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of this bachelor thesis is to introduce the basic utilization of bootstrap in statistics. In following chapters will be explained the functionality of bootstrap, applications of this method on estimating of standard errors of estimators, biases of estimators and creating of interval estimates. In this bachelor thesis will be also presented the possibility of utilization bootstrap for statistical hypothesis testing. Afterwards these methods will be used on real or simulated datasets. If possible bootstrap methods will be compared with the analytic approach. Excluding the preface the whole thesis is divided into five parts. The first part introduces several authors (as well as their books) who contributed largely to the theory and application of bootstrap. The next chapter serves as an introduction to the topic of bootstrap. The third part will deal with the application of bootstrap in evaluating the quality of estimators. In the fourth several bootstrap methods for constructing interval estimates will be introduced. The last chapter of this thesis is devoted to statistical hypothesis testing using the bootstrap approach.
Klíčová slova: statistical hypothesis testing; bootstrap; statistical inference; jackknife; interval estimates

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 21.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce41136_xproj16.pdf [1,33 MB]
Oponentura31040_malai.pdf [73,96 kB]
Hodnocení vedoucího41136_basm01.pdf [394,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/41136/podrobnosti