Současný senior jako účastník cestovního ruchu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Současný senior jako účastník cestovního ruchu
Autor práce:
Novotná, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kalábová, Markéta
Osoba oponující práci:
Jarolímková, Liběna
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce má za cíl zmapovat současné chování, přání a potřeby segmentu seniorů v rámci cestovního ruchu, což může být při nynějším stárnutí populace pro společnosti podnikající na trhu cestovního ruchu nemalou konkurenční výhodou. První kapitola této práce má za úkol objasnit některé specifické pojmy, jejichž vymezení a následné pochopení je velice důležité pro naplnění stanovených cílů. Druhá kapitola již pojednává o seniorech 21. století jako o segmentu se specifickými požadavky a chováním, a to nejen v oblasti cestovního ruchu. Součástí této kapitoly je zároveň objasnění zásadně se měnící věkové struktury obyvatel a s tím spojeného nárůstu seniorské populace. Třetí kapitola slouží k nastínění nabídky pro seniory v cestovním ruchu pomocí vybraných projektů a produktů. Tato kapitola pojednává nejen o projektech podporujících cestovní ruch seniorů a o speciálně vytvořených produktech cestovních kanceláří, ale opomenuty nejsou ani předváděcí akce pro seniory. Závěrečná kapitola je zasvěcena dotazníkovému šetření, které slouží k zmapovaní situace stávajících českých seniorů v souvislosti s jejich cestováním, a díky jehož výsledkům lze dojít k důležitým doporučením, plynoucím zejména pro cestovní kanceláře, agentury a hotely.
Klíčová slova:
cestovní ruch; senior; seniorský cestovní ruch

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 5. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
05.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57632_novk02.pdf [2,19 MB]
Oponentura:
52115_jaro.pdf [65,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
57632_xkalm21.pdf [61,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57632/podrobnosti