Phishing a další rizika veřejných Wi-Fi sítí

Autor práce: Mäsiar, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Osoba oponující práci: Sedláček, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Phishing a další rizika veřejných Wi-Fi sítí
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti veřejných bezdrátových sítí, pro-vozovaných především v oblastech s vysokou koncentrací lidí (prostředky městské hromadné dopravy, knihovny, pobočky rychlého občerstvení apod.). Cílem práce je zhodnotit chování uživatelů při používání veřejných Wi-Fi sítí a jejich povědomí o možných hrozbách. V úvodu teoretické části práce se definují hlavní standardy pro technologii Wi-Fi, vymezují významné pojmy, popisují způsoby zabezpečení bezdrátových sítí a dále je tato část věnována popisu jednotlivých typů útoků, kde jsou individuální útoky stručně popsány. Dále se práce zabývá popisem možných způsobů obrany proti jednotlivým útokům a závěrem teoretické části je stručně vymezen pojem phishing. Praktická část je věnována vytvoření vhodného nástroje pro sběr statistických dat týkající se obezřetnosti uživatelů Wi-Fi sítí na veřejných místech a ná-slednému využití kombinace nástroje a phishingových metod pro provedení průzkumu. Data budou sbírána a vyhodnocována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími pravidly stanovenými Úřadem na ochranu osobních údajů.
Klíčová slova: bezdrátové; phishing; bezpečnost; Wi-Fi; veřejné; sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Phishing a další rizika veřejných Wi-Fi sítí
Překlad názvu: Phishing and other risks of public Wi-Fi networks
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor's thesis deals with problematics of public wireless networks, with focus on tho-se operating in densely populated areas such as public transport, libraries or fast-food restau-rants. The goal of this thesis is to evaluate how users of public Wi-Fi networks behave, what their customs are and how high is their awareness about possible threats. In the intro of the theoretical part of this paper, main standards and norms are listed, essential terms are defined and various types of possible wireless attacks are presented as well as briefly described. Further, this thesis inspects possible ways of protection against these attacks and finally, term phishing is concisely defined. The empirical part is dedicated to creating of a suitable tool for gathering statistical data about awareness of users at public places. Further, this tool is used in combination with phishing methodics for the actual statistical research. The whole process will follow the rules and laws defined by The Office for Personal Data in Czech Republic.
Klíčová slova: phishing; wireless; public; security; Wi-Fi; networks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2016
Datum podání práce: 5. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59927_masd00.pdf [1,14 MB]
Oponentura51479_sedlacek.pdf [402,74 kB]
Hodnocení vedoucího59927_lucl01.pdf [283,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59927/podrobnosti