Marketingový mix ve zvolené stavební firmě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingový mix ve zvolené stavební firmě
Autor práce:
Mikešová, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vlnas, Pavel
Osoba oponující práci:
Gunina, Daria
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je zpracování marketingového mixu ve zvolené stavební firmě. Touto firmou je stavební společnost SAHAN CB s. r. o., která sídlí v Českých Budějovicích. Hlavním cílem této práce je analýza marketingového mixu této společnosti a navržení případných vylepšení. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První dvě tvoří teoretickou část práce a je v nich vysvětlen pojem marketing, specifika marketingu služeb a marketingu ve stavebnictví a charakterizován pojem marketingový mix. Třetí kapitola představuje metodickou část, ve které je stanoven cíl práce, formulována hypotéza a popsány základní výzkumné metody. Poslední část práce je zaměřena na představení společnosti SAHAN CB, charakteristiku jejího okolí a analýzu jednotlivých nástrojů marketingového mixu.
Klíčová slova:
marketing; marketingový mix; služby; stavebnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingový mix ve zvolené stavební firmě
Překlad názvu:
Marketing Mix in a chosen Building Firm
Autor práce:
Mikešová, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Vlnas, Pavel
Osoba oponující práci:
Gunina, Daria
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of this thesis is processing of the marketing mix in selected building company SAHAN CB Ltd., which is based in České Budějovice. The main aim of this thesis is analysis of the marketing mix in this company and suggestion of potention improvements. The thesis is divided into four chapters. The first and the second chapter form the theoretical part of this thesis and summarize the problem of marketing, services marketing, marketing in the building industry and marketing mix. In the third chapter is determine the aim of the thesis, hypotheses and the basic research methods. The last part is focused on the introduction of the building company SAHAN CB Ltd., its marketing environment and marketing mix.
Klíčová slova:
services; building industry; marketing mix; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2016
Datum podání práce:
20. 12. 2017
Datum obhajoby:
12.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58818_mikm02.pdf [2,20 MB]
Oponentura:
55509_xgund00.pdf [120,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
58818_xvlnp00.pdf [543,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58818/podrobnosti