Analýza vybraného e-shopu z hlediska User Experience a User Interface

Autor práce: Trachtová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Osoba oponující práci: Novák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vybraného e-shopu z hlediska User Experience a User Interface
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je volba varianty více uživatelsky přívětivějšího eshopu. Tohoto zjištění je docíleno pomocí několika metod testování. Jelikož se jedná o téma uživatelského prožitku a uživatelského rozhraní, pojmy této tématiky jsou v práci více přiblíženy pro lepší pochopení následného testování. Dalším přiblíženým tématem jsou i metody testování, využité pro zajištění cíle práce. Klíčovou částí diplomové práce je část praktická, která se zabývá již zmíněným testováním dvou variant e-shopů. E-shopy jsou testovány pomocí metod pětisekundového testu, eyetrackingového měření, které se stává pro práci nejdůležitějším testováním, ústním dotazníkem a doplňujícími emočními kartami. Pomocí eye-trackingového měření jsou získány zrakové mapy, které vykreslují zrakové pole každého respondenta. Veškeré výsledky jsou zpracovány, analyzovány a následně interpretovány do konečného výsledku.
Klíčová slova: user experience; uživatelský prožitek; user interface; uživatelské rozhraní; eye-tracking; dotazník; emoční karta

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vybraného e-shopu z hlediska User Experience a User Interface
Překlad názvu: Analysis of selected e-shop from the point of view of User Experience and User Interface
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this master thesis is to choose a more user-friendly e-shop option. This finding is achieved through several testing methods. As this is a user experience and user interface topic, the concepts of this topic are more closely approximated for better understanding of subsequent testing. Another approach is the testing methods used to ensure the goal of the thesis. The key part of the thesis is a practical one, which deals with the above-mentioned testing of two variants of e-shops. E-shops are tested using five-second test methods, eye-tracking measurements that become the most important test of this thesis, oral questionnaire and complementary emotional cards. Using eye-tracking measurements, visual maps are obtained that plot the visual field of each respondent. All results are processed, analyzed and subsequently interpreted to the final result.
Klíčová slova: user interface; user experience; eye-tracking; questionnaire; emotional cards

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 4. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 16.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57823_xtram10.pdf [12,50 MB]
Oponentura51839_xnovm132.pdf [417,53 kB]
Hodnocení vedoucího57823_pribil.pdf [70,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57823/podrobnosti