Význam programatického nákupu internetové reklamy na českém trhu

Autor práce: Šušková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Osoba oponující práci: Hromek, Filip

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam programatického nákupu internetové reklamy na českém trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá představením programatického nákupu internetové reklamy se zaměřením na model Real-time bidding v kontextu internetového marketingu. Na základě provedeného výzkumu práce zhodnocuje současný význam a predikuje budoucí vývoj programatického nákupu internetové reklamy na českém trhu v komparaci s vývojem v zahraničí. Pomocí dílčích datových analýz práce posuzuje účinnost a významnost programatického nákupu internetové reklamy z pohledu předního vydavatele internetové reklamy Seznam.cz.
Klíčová slova: programatický nákup; Real-time bidding; internetový marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam programatického nákupu internetové reklamy na českém trhu
Překlad názvu: The importance of programmatic buying in online advertising on the Czech market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is concerned with introduction of programmatic buying with the focus on the Real-time bidding model in the context of online marketing. Based on the analysis of secondary research it evaluates the present importance and predicts the future development of programmatic buying on the Czech market in comparison to the development in foreign countries. By author´s own several data analyses the thesis evaluates the effectiveness of programmatic buying in online advertising and the significance of its use from the perspective of the prominent Czech publisher Seznam.cz.
Klíčová slova: online marketing; Real-time bidding; programmatic buying

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 31.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56339_xsusj08.pdf [1,90 MB]
Oponentura52039_Hromek.pdf [45,19 kB]
Hodnocení vedoucího56339_stritesv.pdf [335,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56339/podrobnosti