Srovnání možností využití open-source e-commerce cms při implementaci e-shopu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání možností využití open-source e-commerce cms při implementaci e-shopu
Autor práce:
Kmínek, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Samec, Marek
Osoba oponující práci:
Svatoš, Oleg
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je průzkum aktuálně dostupných open-source e-commerce systémů a jejich využití při implementaci internetového obchodu s následným srovnáním. Pro dosažení tohoto cíle jsou nejprve v teoretické části práce rozebrány samotné e-commerce systémy a důležité pojmy, které s nimi souvisí. Teoretická část je také zaměřena na historii těchto systémů a je zde popsáno i několik trendů a novinek z oblasti e-commerce. Dále se teoretická část věnuje analýze současných e-commerce systémů, jejich dělení a stručné charakteristice hlavních současných představitelů. Závěr této části je pak věnován výběru tří platforem, které budou dále zpracovány v praktické části. Konkrétně to jsou - OpenCart, Prestashop a WooCommerce. Na závěr jsou ještě stanoveny metriky pro zkoumání a porovnávání vlastností, možností, výhod a nevýhod těchto platforem. Praktická část pak navazuje v samotné implementaci internetových obchodů ve vybraných systémech. U každé metriky je vždy rozebrán a popsán jednotlivý systém. Závěr praktické části práce se pak věnuje srovnávání daných e-commerce řešení a obsahuje i několik detailů ohledně všech tří e-shopů včetně doporučení čtenářům pro využití zvolených e-commerce cms. Hlavním přínosem této práce je srovnání vybraných open-source e-commerce cms při založení internetového obchodu. Čtenář by měl získat představu, co je vše při implementaci potřeba znát a provést. Na základě toho by se měl být schopen rozhodnout pro nejvhodnější variantu řešení při implementaci vlastního e-shopu.
Klíčová slova:
e-commerce; systém pro správu obsahu (CMS); internetový obchod; OpenCart; Prestashop; WooCommerce; WordPress; e-shop; e-commerce platforma; e-commerce systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 2. 2016
Datum podání práce:
4. 5. 2017
Datum obhajoby:
13.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56003_xkmij00.pdf [3,41 MB]
Veřejná příloha:
15279_xkmij00.zip [102,54 MB]
Oponentura:
52058_svatoso.pdf [279,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
56003_xsamm12.pdf [229,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56003/podrobnosti