Současná situace na trhu s Customer Relationship Management systémy: analýza a potenciál CRM systémů pro živnostníky v České republice

Autor práce: Popelka, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Osoba oponující práci: Zelená, Veronika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Současná situace na trhu s Customer Relationship Management systémy: analýza a potenciál CRM systémů pro živnostníky v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problematice Customer Relationship Management systémů v kontextu jejich používání živnostníky. Je rozdělena do dvou nosných částí, z nichž ta první má za cíl uvést čtenáře do problematiky CRM a SCRM systémů, jejich přínosů pro subjekty a popsat evoluci těchto systémů s příchodem webového rozhraní 2.0 a prostředí, kde tyto systémy mohou působit. V druhé části pak analyzuji výsledky dotazníku pro živnostníky, který měl za cíl zmapovat jejich názor na tyto produkty, jejich ochotě do nich investovat a zjistit názor na přínosnost jednotlivých funkcí CRM systémů. V návaznosti na výsledky dotazníku vznikla definice vhodného řešení pro živnostníky a ta byla pak aplikována na tabulku předvýběru nejvhodnějších pro-duktů pro tento segment. Díky preferencím respondentů a vyhodnocení plnění požadovaných funkcionalit pak došlo k určení nejvhodnějšího řešení pro respondenty dotazníku zastupující živnostníky v České republice.
Klíčová slova: vztahový marketing; živnostníci; sociální sítě; CRM systémy; SCRM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Současná situace na trhu s Customer Relationship Management systémy: analýza a potenciál CRM systémů pro živnostníky v České republice
Překlad názvu: Current Situation on Customer Relationship Management Systems market: Analysis and Potential of CRM Systems for tradesmen in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the problematics of Customer Relationship Management systems in the context of their usage by tradesmen. It is divided into two main parts, the first of which aims to introduce readers into the problematics of CRM and SCRM systems and their benefits for tradesmen, describe the evolution of these systems with the arrival of the Web 2.0 interface and the environment where teese systems can operate. In the second part I analyzed the results of the questionnaire for tradesmen, which was aimed at mapping their opinion on these products, their willingness to invest in them and finding out about the benefits of individual functions of CRM systems. Following the results of the questionnaire, I defined a suitable solution for tradesmen and applied to the pre-selection for the most suitable products in this segment. Thanks to the preferences of the respondents and the evaluation of the required functionalities, the most suitable solution was found for representing the tradesmen in the Czech Republic.
Klíčová slova: CRM systems; SCRM; relationship marketing; tradesmen; social networks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 26.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce55217_xpopo03.pdf [2,84 MB]
Oponentura51837_zelv02.pdf [113,93 kB]
Hodnocení vedoucího55217_pribil.pdf [69,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55217/podrobnosti