Projekt marketingové komunikace restauračního zařízení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projekt marketingové komunikace restauračního zařízení
Autor práce:
Buchbauer, Václav
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Surynek, Alois
Osoba oponující práci:
Kašparová, Eva
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací restaurace Kamera, která se nachází na pražském sídlišti Barrandov. Na základě analýzy stávající komunikace restauračního zařízení je navržen projekt na její zdokonalení. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, jako jsou marketing, marketingový mix, SWOT analýza, marketingová komunikace či marketingový výzkum. V praktické části práce je představena restaurace Kamera, je zhodnocena její aktuální situace a zanalyzována její dosavadní marketingová komunikace. Cílem diplomové práce je na základě zhodnocení aktuální komunikace a marketingového průzkumu, provedeného formou dotazníkového šetření, rozhovoru a pozorování, vytvořit projekt marketingové komunikace pražského restauračního zařízení, který by měl vést ke zlepšení komunikace s aktuálními i potenciálními zákazníky restaurace do následujících období.
Klíčová slova:
marketingová komunikace; marketingový plán; marketingový mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 5. 2016
Datum podání práce:
23. 12. 2016
Datum obhajoby:
05.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57821_xbucv01.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
53280_kasparov.pdf [431,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
57821_surynek.pdf [329,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57821/podrobnosti