Phishing a vhodná ochrana proti nemu

Autor práce: Olejár, Miloš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Osoba oponující práci: Novotný, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Phishing a vhodná ochrana proti nemu
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá phishingom ako takým a vhodnou ochranou proti nemu. Na začiatku práce sa čitateľ najskôr oboznámi tým čo je to phishing, aké typy možných phishingových útokov existujú a aký je za takéto útoky trestnoprávny postih v Českej republike. Taktiež sú popísané najčastejšie profily možných útočníkov. V ďalšej časti je predstavená história phishingu od jeho úplných začiatkov, jeho postupný vývoj a samozrejme nechýbajú ani súčasné štatistiky. Následne je popísaný priebeh typického phishingového útoku od jeho naplánovania, vytvorenia jednoduchej phishingovej stránky až po profit z úspešného útoku. V závere teoretickej časti tejto bakalárskej práce sú popísané príklady reálnych phishingových útokov. V praktickej časti práce sú na konkrétnom vzorku aktívnych phishingových stránok otestované najčastejšie používané internetové prehliadače ako prvotná ochrana pri odhalení phishingovej stránky. Zároveň sú popísané aj odporúčania ako je možné phishingovú stránku čo najjednoduchšie odhaliť.
Klíčová slova: phishingové emaily; webové prehliadače; phishing; IDN; anti-phishing; sociálne inžinierstvo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Phishing a vhodná ochrana proti nemu
Překlad názvu: Phishing and suitable protection against it
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This Bachelor Thesis deals with phishing as such and with proper protection against it. At the beginning of this work, reader first gets acquainted with what phishing is, what are the possible types of phishing attacks and what is the criminal sanction for such attacks in the Czech Republic. Accordingly, the most frequently used profiles of attackers are described. The next section is devoted to the introduction to history of phishing from its early beginnings, through its successive evolution and, of course, the current statistics are not missing. Subsequently, the story of typical phishing attack is described, from early planning, through the creation of a simple phishing web page to the profit from the successful attack. At the end of the theoretical section of this work, examples of real phishing attacks are described. In the practical section, the most commonly used internet browsers are tested on a specific example of an active phishing web page as the primary protection when a phishing attack is detected. At the same time, recommendations are made on how to phishing web page can be detected as easily as possible.
Klíčová slova: web browsers; anti-phishing; phishing; phishing e-mails; social engineering; IDN

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2016
Datum podání práce: 20. 4. 2018
Datum obhajoby: 15.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59926_olem00.pdf [2,62 MB]
Oponentura51480_novotnyj.pdf [280,99 kB]
Hodnocení vedoucího59926_lucl01.pdf [278,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59926/podrobnosti