Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

4.průmyslová revoluce a budoucí potřeba pracovních sil

Autor práce: Cepák, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci: Málek, Rostislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: 4.průmyslová revoluce a budoucí potřeba pracovních sil
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Koncept Industry 4.0 je vysoce aktuálním tématem s předpokládaným celospolečenským dopadem na rozličné aspekty lidské společnosti. Jednou z nejvíce diskutovaných oblastí je dopad na pracovní sílu a zaměstnanost obecně.Cílem práce je analýza dopadů tohoto konceptu na strukturu pracovních sil ve výrobních závodech a také analýza změny požadavků na pracovníky.S nejvyšší pravděpodobností dojde v počáteční fázi ke snížení celkové zaměstnanosti a to nejen v oblasti výrobních závodů, ale celosvětově. Další vývoj, ale jednoznačně dán není. Někteří autoři predikují trvalý nárůst nezaměstnanosti, ale jiní její opětovný pokles. Vývoj zaměstnanosti je determinován nasazovanými technologiemi. V práci jsou identifikovány konkrétní klíčové technologie, implementující základ konceptu a je definován jejich dopad na strukturu a na náplň práce zaměstnanců výrobních firem.
Klíčová slova: Čtvrtá průmyslová revoluce; Industry 4.0; potřeba pracovních sil; automatizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: 4.průmyslová revoluce a budoucí potřeba pracovních sil
Překlad názvu: The fourth industrial revolution and the future labor needs
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Industry 4.0 concept is a highly actual theme with a supposed overall societal impact on various aspects of human society. One of the most discussed areas is the impact on workforce and employment in general.The aim of the thesis is to analyze the impact of this concept on the structure of the workforce in the manufacturing plants and to analyze the change in the requirements for the workers.Most likely overall employment will be reduced in the initial phase, not only in the manufacturing sector but globally. But the further development is not clear. Some authors predict a final increase in unemployment, but others predict the opposite. Employment trends are determined mainly by currently deployed technologies. The thesis identifies specific key technologies, which implement the base of the concept and predicts impact on the structure and on the content of the work of the employees.
Klíčová slova: Fourth industrial revolution; Industry 4.0; automatization; future workforce need

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2017
Datum podání práce: 23. 4. 2018
Datum obhajoby: 25.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60856_cepj01.pdf [1,49 MB]
Oponentura57467_Málek.pdf [571,00 kB]
Hodnocení vedoucího60856_dvorakji.pdf [152,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60856/podrobnosti