Energetická bezpečnost Turkmenistánu a možný vliv na energetickou bezpečnost ČR

Autor práce: Myslivcová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Osoba oponující práci: Dubský, Zbyněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Energetická bezpečnost Turkmenistánu a možný vliv na energetickou bezpečnost ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem předkládané diplomové práce je energetická bezpečnost Turkmenistánu. Autorka hledá odpověď na otázku: „Jak by Turkmenistán mohl ovlivnit svou energetickou bezpečnost?“. Dále si autorka pokládá otázku, zda by Turkmenistán mohl ovlivnit energetickou bezpečnost České republiky. První kapitola se zaměřuje na vysvětlení pojmů bezpečnost a energetická bezpečnost, přičemž poskytuje teoretické ukotvení práce. Druhá kapitola patří již energetické bezpečnosti Turkmenistánu, která je zhodnocena pomocí SWOT analýzy. V poslední, třetí, kapitole je pak zkoumán možný vliv Turkmenistánu na energetickou bezpečnost České republiky.
Klíčová slova: bezpečnost; energetická bezpečnost; zemní plyn; Česká republika; Turkmenistán; Jižní plynový koridor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Energetická bezpečnost Turkmenistánu a možný vliv na energetickou bezpečnost ČR
Překlad názvu: Energy Security of Turkmenistan and Possible Influence on Energy Security of the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The theme of this diploma thesis is the energy security of Turkmenistan. The author aims to answer the research question: "How could Turkmenistan influence its energy security?". Moreover, the author seeks an answer to whether Turkmenistan could influence the energy security of the Czech Republic. First chapter of the thesis focuses on explaining concepts of security and energy security, providing theoretical framwork. The second chapter is dedicated to the energy security of Turkmenistan evaluated by SWOT analysis. The last, third, chapter examines the possible influence of Turkmenistan on the energy security of the Czech Republic.
Klíčová slova: Turkmenistan; energy security; natural gas; Czech Republic; security; Southern Gas Corridor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 12. 2015
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 05.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce55660_xmysk02.pdf [960,69 kB]
Oponentura56629_dubskyz.pdf [63,46 kB]
Hodnocení vedoucího55660_havlova.pdf [64,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55660/podrobnosti